Hội thảo khoa học “Thanh niên Việt Nam tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân với chức năng, nhiệm vụ là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cung cấp nguồn cán bộ có chất lượng cao cho Đoàn Thanh niên và hệ thống chính trị cả nước; là cơ sở nghiên cứu khoa học có uy tín trong cả nước về lĩnh vực thanh niên và khoa học lãnh đạo thanh thiếu niên.

 Với mục đích trang bị cho thanh niên những nội dung cơ bản về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là những luận cứ khoa học để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII.
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách, cần quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó, thanh niên là lực lượng xung kích, đi đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. 
Toàn cảnh Hội thảo khoa học
 
Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp Học viện với chủ đề “Thanh niên Việt Nam tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Hội thảo khoa học có 27 bài tham luận, trên 300 trang là những bài viết rất sâu sắc, uy tín, chất lượng cao của các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học đến từ Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Vụ Giáo dục, Vụ Xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn Học viện An ninh nhân dân; Học viện Cảnh sát; Viện Triết học, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Khoa Triết học, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Khoa Triết học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; khoa Triết học, trường ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN; Bộ môn Lý luận Chính trị, trường Đại học Điện lực; trường Đại học Thái Bình.
Về phía Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, có đông đủ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, phóng viên và sinh viên của Học viện tham dự. TS. Trịnh Minh Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện và TS. Nguyễn Hải Đăng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo.
Nội dung Hội thảo gồm 2 phần, phần thứ nhất: Lý luận chung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam với 06 bài tham luận; phần thứ hai: Thanh niên Việt Nam tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam với 21 bài tham luận. Hình thức của Hội thảo kết hợp trực tiếp và trực tuyến.  Nhiều bài viết tham luận Hội thảo khoa học có chất lượng cao được đăng trên Tạp chí thanh niên điện tử trước khi diễn ra Hội thảo. Hội thảo khoa học là diễn đàn sinh hoạt học thuật để cung thêm luận cứ khoa học cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu khoa học, giảng viên và thanh niên nâng cao bản lĩnh chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội, lợi dụng những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế trị trường và các vụ việc phức tạp liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để ra sức chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn. Nội dung liên quan đến chủ đề mà các đại biểu tham dự phát biểu nhấn mạnh, các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin trên các nguyên lý cơ bản như: Lý luận về hình thái kinh tế - xã hội, học thuyết giá trị thặng dư, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta; phủ nhận mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; hạ thấp và đi đến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội. Xuyên tạc, phá hoại Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII). Các thế lực thù địch cũng khoét sâu vào những “điểm nóng” về an ninh, về trật tự, an toàn xã hội để kích động chống phá Đảng, nhất là trên các lĩnh vực về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.
Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” với các thủ đoạn tinh vi nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu cấp thiết cần đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
TS. Trịnh Minh Thái- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện phát biểu đề dẫn và khai mạc Hội thảo khoa học.
 
Các đại biểu đã nhấn mạnh, để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thanh niên đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận là một việc làm rất cần thiết theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Theo ý kiến của các nhà khoa học, cần trang bị kiến thức Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao năng lực, sức đề kháng trong thanh niên góp phần củng cố niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, cho thanh niên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ cách mạng. Thanh niên, sinh viên cần được trang bị tư duy lý luận sắc bén, có bản lĩnh chính trị vững vàng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiên định về mục tiêu, lý tưởng con đường đi lên CNXH của Việt Nam. Chính thanh niên là người được củng cố niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Các ý kiến tham luận đều tập trung khẳng định giá trị sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là hợp quy luật khách quan, là nhu cầu của nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân. Khi được nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, thanh niên, sinh viên được tiếp thêm luồng sinh khí mới, rất tích cực hăng say, trao đổi thảo luận, có phản hồi tích cực và thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; nhận diện và đấu tranh được các thông tin sai trái của các thế lực thù địch.
Một số hình ảnh tại Hội thảo:        
PGS.TS Phạm Quốc Thành- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình
 PGS.TS Doãn Thị Chín - Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 PGS.TS Lê Kim Bình - Nguyên trưởng khoa LLCT, Học viện Cảnh sát nhân dân 
Đ/c Nguyễn Thái An – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn 
TS. Nguyễn Duy Nhiên – Trưởng khoa Triết học, Đại học Sư phạm Hà Nội 
 
 Các đại biểu tham dự Hội thảo Khoa học 
TS. Bùi Hồng Việt, Vụ Xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương
 PGS.TS Đỗ Minh Hợp, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
TS. Đặng Thành Chung – Trưởng Bộ môn Khoa học Chính trị, Đại học Điện lực
  TS. Trần Thị Điểu, Phó trưởng khoa Triết học, Đại học KHXH & NV 

TS. Đỗ Thu Hằng, Phó Viện trưởng viện Nghiên cứu thanh niên
Đ/c Nguyễn Văn Tuấn, UVBCH TWĐ, Bí thư Đoàn thanh niên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sinh viên khóa I của Học viện
TS. Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Bế mạc Hội thảo Khoa học 
about-star