Đại Học

Kết quả thi phân loại tiếng anh Khóa 12

Các bạn phân loại A0 sẽ học từ A0 A1 được phân loại vào lớp Tiếng Anh 1 (miễn A0)
A2 được phân loại vào lớp Tiếng Anh 2 (miễn tiếng anh 1) A3 hoặc B1 được phân loại vào lớp Tiếng Anh 3 (miễn tiếng anh 1 + 2) Các bạn có chứng chỉ đạt B1 trở lên được miễn thi phân loại và được phân loại vào lớp Tiếng anh 3