Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024) và sinh hoạt chuyên đề Quý I/2024.

Sáng ngày 31/12, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện tổ chức mit-tinh kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024) và sinh hoạt chuyên đề Quý I/2024. Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trịnh Minh Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện; Nguyễn Hải Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Hoàng Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Thường trực Học viện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Đoàn. Cùng dự có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Học viện và toàn thể cán bộ, đảng viên các đơn vị trực thuộc Học viện.

 

 Đồng chí Trịnh Minh Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện đọc diễn văn kỷ niệm.

Đọc diễn văn tại buổi Lễ, đồng chí Trịnh Minh Thái ôn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 94 năm qua, những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy khẳng định, qua đó, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu, giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân. Thực tiễn đó tiếp tục khẳng định chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy. Những truyền thống quý báu đó là:

- Truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng.

- Truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu.

- Truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí; đoàn kết quốc tế thuỷ chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả.

Trong bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức, chúng ta đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết. Tình hình đó đòi hỏi Đảng ta và mỗi một đảng viên chúng ta, hơn bao giờ hết, phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quyết tâm thực hiện chủ trương đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy nêu rõ, năm 2024 là năm quan trọng để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trịnh Minh Thái cũng nhấn mạnh năm nhiệm vụ cần tập trung để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của cấp ủy đảng; tiếp tục giữ vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt

Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác phát triển Đảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy mong muốn: “Mỗi đảng viên, cán bộ và sinh viên Học viện hãy phấn đấu, rèn luyện đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, quản lý và phục vụ, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Học viện chúng ta ngày một phát triển tốt đẹp; đưa Học viện lên một tầm cao mới, xứng đáng là một ngôi trường trọng điểm, một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, lãnh đạo trẻ có chất lượng cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hệ thống chính trị và đáp ứng nguồn nhân lực của xã hội”.

Văn nghệ chào mừng

Nhân dịp này, Đảng bộ Học viện đã được nghe nói chuyện chuyên đề về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc” do GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt.

GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương nói chuyện chuyên đề.

Tại buổi nói chuyện, GS Hoàng Chí Bảo đã khẳng định phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người “là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cuộc đời, Người hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Di sản tư tưởng Người để lại có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đại hội đã xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng,

Nhà nước và xã hội. Trong quan điểm chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới giai đoạn tới, Nghị quyết Đại hội đã khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời chỉ rõ: “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Giáo sư cũng mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phát huy vai trò là những chiến sĩ tiên phong trong thời kỳ đổi mới, tận dụng tối đa mọi thời cơ, vượt qua thách thức để tạo môi trường giúp các bạn sinh viên được thừa hưởng nền giáo dục tốt nhất từ mái trường giàu truyền thống này.

Giáo sư cũng tin tưởng rằng Học viện sẽ tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trên cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, vững chuyên môn, thạo kỹ năng, giỏi nghiệp vụ và nghiên cứu đồng bộ các giải pháp, hoàn thiện cơ chế thu hút đội ngũ cán bộ có trình độ cao về công tác, đặc biệt là tăng cường đội ngũ các nhà khoa học giỏi, có trình độ giáo sư, phó giáo sư để nâng cao hơn nữa uy tín và thương hiệu của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Thay mặt Đảng bộ Học viện, đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã tặng hoa và gửi lời cảm ơn Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới Học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và luôn theo dõi, đồng hành cùng với quá trình phát triển của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên sẽ luôn cảm nhận được những điều tốt đẹp nhất qua buổi nói chuyện hôm nay giúp tâm hồn mỗi người trở nên đẹp hơn và nỗ lực, phấn đấu, cống hiến không ngừng cho mái nhà Học viện thân yêu.

 Đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã tặng hoa và gửi lời cảm ơn Giáo sư Hoàng Chí Bảo.

 Các đại biểu chụp hình lưu niệm

about-star