Điểm học phần hệ đại học chính quy Khóa 6 học kỳ 3 năm học 2018 - 2019

ĐIỂM HỌC PHẦN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 6

 

HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2018 - 2019

K6-D1

Các đảng chính trị trên thế giới

Chính trị học đại cương

Kinh tế vĩ mô

Lịch sử Nhà nước và pháp luật

Luật hiến pháp

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tư tưởng Hồ Chí Minh

K6-D2

Các đảng chính trị trên thế giới

Chính trị học đại cương

Kinh tế vĩ mô

Lịch sử Nhà nước và pháp luật

Luật hiến pháp

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tư tưởng Hồ Chí Minh

K6-D3

Các đảng chính trị trên thế giới

Chính trị học đại cương

Kinh tế vĩ mô

Lịch sử Nhà nước và pháp luật

Luật hiến pháp

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tư tưởng Hồ Chí Minh

K6-TN1

Lý luận chung về công tác thanh niên

Kỹ năng thuyết trình

Lý luận chung về công tác thiếu nhi

Tâm lý học phát triển

Tư tưởng Hồ Chí Minh

K6-TN2

Lý luận chung về công tác thanh niên

Kỹ năng thuyết trình

Lý luận chung về công tác thiếu nhi

Tâm lý học phát triển

Tư tưởng Hồ Chí Minh

K6-XH

Công tác xã hội cá nhân

Hành vi con người và môi trường xã hội

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ em

Tâm lý học phát triển

Tham vấn cơ bản

Xã hội học đại cương

K6-TN1: Công tác tổ chức xây dựng Đoàn

K6-TN2: Công tác tổ chức xây dựng Đoàn

about-star