Điểm học phần hệ đại học chính quy Khóa 5 học kỳ 5 năm học 2018 - 2019

ĐIỂM HỌC PHẦN KHÓA 5 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

HỌC KỲ 5 NĂM HỌC 2018 - 2019

K5-XH

Khoa học quản lý lãnh đạo

Công tác xã hội nhóm

Pháp luật về các vấn đề xã hội

Quản lý trường hợp với người sử dụng ma túy

Tiếng Anh chuyên ngành

Sức khỏe tâm thần

Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ em

K5-TN1

Quản lý các dự án đầu tư

Múa hát tập thể thiếu nhi

Tiếng Anh chuyên ngành

Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh

Xây dựng mô hình và phát triển phong trào thanh niên

K5-TN2

Quản lý các dự án đầu tư

Múa hát tập thể thiếu nhi

Tiếng Anh chuyên ngành

Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh

Xây dựng mô hình và phát triển phong trào thanh niên

K5-D1

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

Khoa học lãnh đạo quản lý

Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng

Quản lý hành chính nhà nước

Luật hành chính

Xây dựng Đảng về chính trị

Xây dựng Đảng về tư tưởng

K5-D2

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

Khoa học lãnh đạo quản lý

Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng

Quản lý hành chính nhà nước

Luật hành chính

Xây dựng Đảng về chính trị

Xây dựng Đảng về tư tưởng

K5-D3

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

Khoa học lãnh đạo quản lý

Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng

Quản lý hành chính nhà nước

Luật hành chính

Xây dựng Đảng về chính trị

Xây dựng Đảng về tư tưởng

 

          K5-TN1: Giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi

          K5-TN2: Giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi

about-star