Chi bộ Khoa Công tác xã hội tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú

Ngày 19/5/2024, được sự đồng ý của Đảng uỷ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Chi bộ Khoa Công tác xã hội long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn quan tâm chăm lo bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng sinh viên ưu tú. Trong Di chúc, Người viết: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Thế hệ trẻ là rường cột của đất nước, có vai trò to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thấm nhuần tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng thanh niên, sinh viên ưu tú luôn là chủ trương quan trọng xuyên suốt các nhiệm kỳ Đại hội Đảng. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định chủ trương: “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập”. Đặc biệt, tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022, “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; trong đó, nhấn mạnh yêu cầu coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên và quần chúng tiêu biểu...

Phát triển đảng viên trong sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và phát triển đảng viên nói riêng. Một mặt, phát triển đảng viên trong sinh viên nhằm lựa chọn, bồi dưỡng tạo nguồn, kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú là sinh viên; qua đó, tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; mặt khác, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, phù hợp với yêu cầu của Đảng và xu thế vận động của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Như vậy, phát triển đảng viên trong sinh viên không chỉ là vấn đề xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong công tác xây dựng

Đảng, mà còn là một quy luật mang tính tất yếu khách quan của sự nghiệp cách mạng.

Được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của các đoàn viên ưu tú, ngày 19 tháng 5 năm 2024, trong không khí những ngày tháng 5 lịch sử, cả nước đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Đảng uỷ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Chi bộ khoa Công tác xã hội long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Bùi Phương Anh, quần chúng Nguyễn Khánh Huyền và quần chúng Nguyễn Thị Hồng Tiến vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí đều là những quần chúng tiêu biểu, luôn nỗ lực đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

Tham dự buổi Lễ kết nạp đảng viên có đồng chí Trịnh Minh Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện; đ/c Phạm Ngọc Linh, UVBCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Công tác xã hội; đ/c Lê Thu Hiền, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Khoa Công tác xã hội. Cùng tham dự buổi lễ kết nạp còn có các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ và các bạn đoàn viên, sinh viên ưu tú đang học tập tại Khoa.

Đ/c Phạm Ngọc Linh đại diện phát biểu, giao nhiệm vụ cho 03 đảng viên mới. Các đảng viên phải thực hiện 04 nhiệm vụ của người đảng viên, đồng thời nêu lên 04 quyền hạn của đảng viên. Theo quy định tại điều 3 Điều lệ Đảng, đảng viên có 04 quyền và các đảng viên dự bị có 04 quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, đ/c Phạm Ngọc Linh, UVBCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Công tác xã hội cũng giao nhiệm vụ và phân công đảng viên tiếp tục theo dõi 03 đảng viên mới trong thời gian dự bị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ Kết nạp đảng viên, Đ/c Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã gửi lời chúc mừng đặc biệt tới 03 quần chúng ưu tú ngày hôm nay đã vinh dự được Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Hiện nay, đội ngũ sinh viên là nguồn lực dồi dào cho công tác phát triển đảng viên. Đồng chí cũng chỉ đạo trong thời gian tới, để khai thác tối đa nguồn lực này, cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần bám sát chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển đảng viên trong sinh viên và tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp: Thứ nhất, cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức đoàn thanh niên phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên đối với học sinh, sinh viên ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng, cho hệ thống chính trị các cấp cả trước mắt và lâu dài; Thứ hai, cần tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên học tập, giác ngộ lý tưởng, hình thành động cơ trong sáng, tích cực rèn luyện, phấn đấu vào Đảng; Thứ ba, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức đảng cấp dưới trong công tác tạo nguồn, phát hiện nguồn và công tác kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chi bộ Khoa Công tác xã hội đã xây dựng kế hoạch đề ra chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện công tác phát triển đảng viên hằng năm và trong cả nhiệm kỳ. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả; quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác rà soát nguồn phát triển đảng viên để lựa chọn quần chúng ưu tú đưa vào danh sách đối tượng bồi dưỡng kết nạp Đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ.

Phát triển đảng viên là một yêu cầu khách quan, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên có chất lượng, trẻ hoá đội ngũ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn cách mạng. Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ: 

about-star
about-star