Hội nghị lần thứ 10 của Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Hội nghị tập trung thảo luận và cho ý kiến về các hoạt động trọng tâm công tác năm 2024

Chiều ngày 29/3/2024, Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã thảo luận và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng trong chương trình công tác năm 2024. Tham dự Hội nghị có các thành viên của Hội đồng Học viện, TS. Trịnh Minh Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Ảnh 1: Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị lần thứ 10

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã tập trung trao đổi cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện. Theo đó, Hội đồng cơ bản thống nhất và đề nghị Ban Giám đốc Học viện căn cứ tình hình thực tiễn và Quy định hiện hành để sửa đổi phù hợp và báo cáo Ban Bí thư Trung ương đoàn.

Đối với báo cáo tuyển sinh, Hội đồng cơ bản thống nhất, đề nghị Ban Giám đốc cần lưu ý 2 điểm, thứ nhất là tính tổng thể của các nội dung, bao gồm phân tích, rà soát, công tác tuyển sinh và điều kiện của các ngành đào tạo của Học viện trong các năm vừa qua, để nghiên cứu phương án tuyển sinh, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt. Thứ hai, đối với các ngành có số lượng tuyển sinh cao, đề nghị bổ sung thêm một số tiêu chí phụ để tuyển sinh đầu vào được chất lượng cao hơn.

Về công tác kiểm định chất lượng đào tạo của Học viện, Hội đồng đánh giá và ghi nhận kết quả công tác kiểm định cho tới thời điểm này của công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục và chuẩn bị các điều kiện đón đoàn đánh giá ngoài. Hội đồng đề nghị Ban Giám đốc lưu ý một số nội dung đối với công tác kiểm định của Học viện trong thời gian tới như sau:

- Rà soát để ban hành mới hoặc cập nhật những văn bản quản lý liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng nói riêng và các lĩnh vực hoạt động nói chung.

- Rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng theo chuẩn cơ sở giáo dục đại học ban hành theo Thông tư 01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tập huấn cán bộ và triển khai việc cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo (nhất là những chương trình đào tạo sắp kiểm định chất lượng) theo yêu cầu của kiểm định chất lượng (giáo dục dựa theo chuẩn đầu ra)

Ảnh 2. Thành viên Hội đồng tham gia trao đổi

Về việc mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất của Học viện, các thành viên Hội đồng đã cho ý kiến đối với việc điều chỉnh một số hạng mục liên quan đến tòa nhà hiệu bộ mới đap ứng công năng và yêu cầu ngày càng cao để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Học viện được giao. Theo đó, việc Học viện tiếp nhận, đưa vào sử dụng, khai thác và vận hành tòa nhà cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Học viện và công năng của tòa nhà (giảng đường, khu vực hành chính, các phòng chức năng) trong thời gian tới cũng đồng thời đáp ứng các yêu cầu đổi mới và hiện đại hóa trong công tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu và quản trị đại học thông minh.  

Đối với Định hướng phát triển Phân hiệu Học viện Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030; Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các thành viên Hội đồng thảo luận và đề nghị Ban Giám đốc căn cứ điều kiện và nguồn lực hiện tại, tận dụng tối đa để hoàn thiện báo cáo tổ chức bộ máy phù hợp, hiệu quả. Đề án và Quy chế khi đưa vào sử dụng có thể điều chỉnh hàng năm đáp ứng hiệu quả phát triển Phân hiệu.

Ảnh 3. Toàn cảnh Hội nghị 10

Hội nghị lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2021-2026) là Hội nghị đầu tiên của năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị, các thành viên biểu quyết đồng ý 100% thông qua các nội dung của Nghị quyết. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với ý chí và quyết tâm cao độ, Hội đồng Học viện đã tập trung và quyết định nhiều kế hoạch, hoạt động quan trọng của năm 2024. Với kết quả của Hội nghị, tạo tiền đề vững chắc cho việc thúc đẩy triển khai các hoạt động của Học viện phát triển.

 

about-star
about-star