Thông báo kế hoạch học kỳ phụ năm học 2023 - 2024 cho sinh viên các khóa

Sinh viên đăng ký trực tiếp và nộp học phí, chụp biên lai nộp tiền tại: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2wgq8rxm9Awl-P0yaz-THJ4D7uUXXa-wQGsZVeixQIHPHOw/formrestricted

 

about-star
about-star