Giới thiệu Bộ môn Ngoại ngữ


I. Chức năng

Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng dạy, nghiên cứu khoa học (NCKH) trong các lĩnh vực được Ban Giám đốc giao; quản lý, bồi dưỡng, đào tạo giáo viên, giảng viên, cán bộ thuộc bộ môn quản lý.

II. Nhiệm vụ

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một số chuyên ngành; Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

2. Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh khung chương trình, chương trình đào tạo. Tổ chức biên soạn và thẩm định cấp bộ môn chương trình chi tiết môn học, giáo trình, bài giảng, sách tham khảo cho các môn học được phân công phụ trách theo kế hoạch được duyệt hoặc hợp đồng đã ký với Học viện;

3. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo và NCKH do bộ môn quản lý; Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; Đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

4. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, phân công (mời) giảng viên giảng dạy; Đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế giảng dạy của giảng viên thuộc bộ môn.

5. Điều động cán bộ coi thi; tổ chức ra đề thi, chấm thi, lên điểm thi và công bố kết quả thi học phần theo kế hoạch chung của Học viện.

6. Tổ chức hướng dẫn người học bảo vệ khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo kế hoạch chung của Học viện. Tham gia vào các hội đồng chấm đề cương, báo cáo thực tập, báo cáo bài tập, chấm chuyên đề, khóa luận, luận văn, luận án khi được phân công cụ thể.

7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động NCKH, ứng dụng những công trình nghiên cứu vào thực tiễn của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chủ động đề xuất khai thác các chương trình, dự án hợp tác, liên kết nghiên cứu, đào tạo trong và ngoài nước.

8. Tổ chức hoạt động NCKH, các hoạt động thực tế, thực tập cho người học theo phân công của Ban Giám đốc; Hỗ trợ người học tìm kiếm việc làm.

9. Phối hợp với phòng Đào tạo và Công tác chính trị, sinh viên thực hiện một số nhiệm vụ tuyển sinh, sau tuyển sinh, khai giảng, bế giảng theo sự phân công của Ban Giám đốc.

10. Thực hiện tổ chức, giảng dạy các lớp bồi dưỡng theo sự phân công của Ban Giám đốc.

11. Đề xuất về công tác tổ chức, cán bộ của bộ môn; đề nghị danh sách cán bộ kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng của bộ môn cho mỗi năm học; phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu, thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, tuyển dụng nhân sự của bộ môn.

12. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định hiện hành.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Học viện giao.