Ban giám đốc học viện


BAN GIÁM ĐỐC
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 

 

 TS. NGUYỄN HẢI ĐĂNG 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VN

 

 

TS. HOÀNG MINH TUẤN

PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 

 

 TS . NGUYỄNPHÚ TRƯỜNG

PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 

 

 

 


Các bài viết khác