Phòng Quản trị


I. Chức năng
Tham mưu, giúp Ban Giám đốc thực hiện quản lý về công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, sửa chữa, quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, trang thiết bị…) của Học viện. Thực hiện mua sắm, thanh lý và theo dõi sử dụng hiệu quả trang thiết bị của Học viện phục vụ cho giảng dạy, nghiêm cứu, làm việc và học tập. Giúp Ban Giám đốc quản lý về công tác bảo vệ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn về người va tài sản trong Học viện.
II. Nhiệm vụ
1. Quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng thuộc tài sản của Học viện. Tham mưu, quy hoạch, phát triển, mở rộng mặt bằng của Học viện.
2. Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch được phê duyệt về: Xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Học viện. Tham mưu, xây dựng các luận chứng xin kinh phí đầu tư, theo dõi vốn được cấp, theo dõi thiết kế các công trình xây dựng.
3. Quản lý, kiểm tra, phối hợp với các đơn vị chức năng tư vấn giám sát thi công các công trình xây dựng từ mọi nguồn vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa trong Học viện theo quy định hiện hành.
4. Quản lý và phối hợp với các đơn vị quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc, giảng dạy, học tập và từ các chương trình, hợp đồng hợp tác.
5. Đầu mối mua sắm, cấp phát vật tư, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ làm việc, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học theo sự phân công của Ban Giám đốc.
6. Quản lý, sửa chữa, bảo trì nhà cửa, hệ thống điện, điện lạnh, điện thoại, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh, trang thiết bị khác của Học viện.
7. Chủ trì quản lý, điều hành việc sử dụng có hiệu quả hệ thống giảng đường, phòng học, cơ sở vật chất khác khi được phân công; Tổ chức tốt các dịch vụ phục vụ giảng đường: nước, ánh sáng, âm thanh, vệ sinh.
8. Làm thường trực các hội đồng: Tư vấn về quản lý nhà đất, mua sắm và thanh lý trang thiết bị, đấu thầu xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất, kỹ thuật của Học viện.
9. Thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, quản lý, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Học viện.
10. Tổ chức hướng dẫn, giám sát các đơn vị trong Học viện thực hiện các quy định về quản lý, giữ gìn tài sản; quản lý sử dụng điện, nước; phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống lụt bão.
11. Thực hiện công tác thường trực, bảo vệ. Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn trật tự an ninh trong Học viện. Đầu mối phối hợp với các đơn vị,công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động giữ gìn trật tự, trị an, an toàn xã hội trong khuôn viên Học viện.
12. Tổ chức trông giữ xe cho cán bộ, giảng viên, người lao động của Học viện đến làm việc, khách đến công tác tại Học viện.
13. Quản lý hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng trong khu nội trú, tập thể của Học viện.
14. Quản lý khu nội trú, phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận, bố trí chỗ ở cho người học trong khu nội trú. Kiểm tra, đôn đốc, đề xuất khen, kỷ luật đối với người học trong thực hiện các nội quy, quy định của khu nội trú.
15. Đảm bảo công tác y tế học đường, quản lý và chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, học viên, mua bảo hiểm y tế cho người học và cán bộ công chức trong toàn Học viện thường xuyên và đột xuất.
16. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định hiện hành.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Học viện giao.
III. Cơ cấu tổ chức
 
     
  TRƯỞNG PHÒNG
TS. Đặng Anh Vinh
 
   
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Văn Thanh
  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Dương Thị Tuyết Hồng
     
Phạm Thị Hạnh Nguyễn Minh Chiến Lê Viết Bình
     
Bùi Văn Đắc Vũ Đức Dương Trần Mạnh Dũng
     
Phạm Thọ Hợp   Nguyễn Anh Đức
 

 


Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0340350
Trực tuyến
000026