11/29/2022 10:28:17 AM (4078)

Kết quả thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (Khóa 10)

 ĐIỂM THI LẦN 2 (KHÓA 10)

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 -2022

Lớp

Môn

Xem tại đây

CC1

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

CC2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

CC3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

CC4

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tổ chức sự kiện

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

CC5

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

CC6

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

CC7

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

D

Các Đảng chính trị trên thế giới

Tải xuống

Luật hiến pháp

Tải xuống

Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Luat 1

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Luật dân sự 1

Tải xuống

Luật hình sự 1

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Luat 2

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Luật dân sự 1

Tải xuống

Luật hình sự 1

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Luat 3

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Luật dân sự 1

Tải xuống

Luật hình sự 1

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Luat 4

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Luật dân sự 1

Tải xuống

Luật hình sự 1

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Luat 5

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Luật dân sự 1

Tải xuống

Luật hình sự 1

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Luat 6

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Luật dân sự 1

Tải xuống

Luật hình sự 1

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

NN1

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Kinh tế vĩ mô

Tải xuống

Luật hiến pháp

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Quản lý hành chính nhà nước

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

NN2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Kinh tế vĩ mô

Tải xuống

Luật hiến pháp

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Quản lý hành chính nhà nước

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

TLH

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Lịch sử các trường phái tâm lý học

Tải xuống

Tâm lý học pháp triển

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

TN1

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Pháp luật học đại cương

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải xuống

TN2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Pháp luật học đại cương

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải xuống

Tâm lý học pháp triển

Tải xuống

XH1

Công tác xã hội cá nhân

Tải xuống

Giáo dục học đại cương

Tải xuống

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ em

Tải xuống

Tâm lý học phát triển

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

XH2

Công tác xã hội cá nhân

Tải xuống

Đạo đức nghề công tác xã hội

Tải xuống

Giáo dục học đại cương

Tải xuống

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ em

Tải xuống

Tâm lý học phát triển

Tải xuống

Tham vấn cơ bản

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video