2/6/2020 4:25:19 PM (14067)

THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÔNG ĐẾN TRƯỜNG TỪ NGÀY 30.03.2020

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 Số:42 /TB-HVTTNVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

V/v tiếp tục nghỉ học tập trung và tiến hành học online  đối với sinh viên

tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg  ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Học viện quyết định triển khai một số giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo sự an toàn về sức khỏe cho thầy và trò khi tham gia các hoạt động giảng dạy-học tập, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch học tập đã công bố. Sinh viên thực hiện theo các nội dung sau đây:

1. Sinh viên  không đến trường từ ngày 28/03/2020 đến đến khi có thông báo.

2. Bắt đầu từ ngày  30/03/2020  sinh viên các Khóa 5,6,7,8 học trực tuyến qua hệ thống Zoom Cloud Meetings theo TKB đến khi có thông báo mới.

3. Học viên các lớp cao học thực hiện theo TKB.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở địa phương, nơi cư trú theo đúng quy định của Bộ Y Tế. Thực hiện nghiêm túc khai báo y tế toàn dân.

Giám đốc Học viện thông báo đến các Khoa, đơn vị, cố vấn học tập, sinh viên, học viên biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Các lớp;

- Khoa, đơn vị;

- Lưu TC-HC,ĐT

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

 

 

TS. Nguyễn Hải Đăng

 

 

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video