2/3/2018 (15884)

Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930 - 03.02.2018), ngày 02/02/2018, Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, ban cán sự, ban chấp hành các chi đoàn, sinh viên là đối tượng Đảng thuộc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

   Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập,

quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)  

 

 

 

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930 - 03.02.2018), ngày 02/02/2018, Đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, ban cán sự, ban chấp hành các chi đoàn, sinh viên là đối tượng Đảng thuộc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

 

 

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trần Hồng Hà đã truyền đạt tới toàn thể cán bộ, nghiên cứu viên, sinh viên, đảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

4 nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. 

Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã giúp cán bộ, đảng viên trong của đảng bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác. Qua đó góp phần tuyên truyền phổ biến rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết để tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Trên cơ sở học tập, quán triệt Nghị quyết, các cấp ủy chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Võ Huế

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video