Điểm Khóa 5 - Học kỳ 3

2/12/2018 3063

   Điểm Khóa 5 - Học kỳ 3

 

D1

Các đảng chính trị trên TG 

Chính trị học

Cơ sở Văn hóa VN

Giáo dục học đại cương

Kinh tế vĩ mô

Lịch sử xây dựng chính quyền

Logic học đại cương

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

D2

Các đảng chính trị trên TG

Chính trị học

Cơ sở Văn hóa VN

Giáo dục học đại cương 

Kinh tế vĩ mô 

Lịch sử xây dựng chính quyền

Logic học đại cương

Tư tưởng Hồ Chí Minh

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

D3

Các đảng chính trị trên TG 

Chính trị học

Cơ sở Văn hóa VN 

Giáo dục học đại cương

Kinh tế vĩ mô 

Lịch sử xây dựng chính quyền 

Logic học đại cương  

Tư tưởng Hồ Chí Minh

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

TN1

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị 

Khoa học lãnh đạo quản lý

Kỹ năng nói

Kỹ năng truyền thông

Lý luận chung về công tác Thanh niên 

Lý luận chung về công tác Thiếu nhi

Tâm lý học phát triển

Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

TN2

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị 

Khoa học lãnh đạo quản lý 

Kỹ năng nói

Kỹ năng truyền thông 

Lý luận chung về công tác Thanh niên 

Lý luận chung về công tác Thiếu nhi

Tâm lý học phát triển 

Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

XH1

Chính sách xã hội

Công tác xã hội cá nhân 

Hành vi con người và môi trường XH 

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

Phương pháp NCKH 

Tâm lý học phát triển 

Tham vấn cơ bản 

Xã hội học đại cương 

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP