Điểm Khóa 3 - Học kỳ 7

12/12/2017 3288

    ĐIỂM KHÓA 3 - Học kỳ 7 

  

LỚP

HỌC KỲ 7

D1

Chuyên đề nâng cao về xây dựng Đảng 

Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng 

Nghiệp vụ công tác tổ chức của Đảng  

Nghiệp vụ hành chính văn phòng 

Thực hành công tác Đảng

Thực hành Quản lý HCNN 

Tổ chức nhân sự hành chính NN 

Xây dựng các tổ chức Thanh niên 

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

D2

Chuyên đề nâng cao về xây dựng Đảng 

Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng 

Nghiệp vụ công tác tổ chức của Đảng 

Nghiệp vụ hành chính văn phòng

Thực hành công tác Đảng

Thực hành Quản lý HCNN 

Tổ chức nhân sự hành chính NN 

Xây dựng các tổ chức Thanh niên 

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

D3

Chuyên đề nâng cao về xây dựng Đảng 

Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng 

Nghiệp vụ công tác tổ chức của Đảng 

Nghiệp vụ hành chính văn phòng 

Thực hành công tác Đảng 

Thực hành Quản lý HCNN

Tổ chức nhân sự hành chính NN 

Xây dựng các tổ chức Thanh niên

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

D4

Chuyên đề nâng cao về xây dựng Đảng 

Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng 

Nghiệp vụ công tác tổ chức của Đảng 

Nghiệp vụ hành chính văn phòng

Thực hành công tác Đảng 

Thực hành Quản lý HCNN 

Tổ chức nhân sự hành chính NN 

Xây dựng các tổ chức Thanh niên 

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

TN1

Dân số và phát triển 

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi 

Tự chọn 2 

Tự chọn 3 

Xây dựng Đảng 

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

TN2

Dân số và phát triển

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi 

Tự chọn 2 

Tự chọn 3 

Xây dựng Đảng

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

TN3

Dân số và phát triển

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi 

Tự chọn 2 

Tự chọn 3

Xây dựng Đảng 

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

TN4

Dân số và phát triển

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi 

Tự chọn 2 

Tự chọn 3 

Xây dựng Đảng

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

XH1

 

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi 

Phương pháp nghiên cứu trong KHXH 

Tự chọn 1 

Tự chọn 2 

Tự chọn 3 

Toán thống kê cho KHXH 

Tâm lý học xã hội

Tự chọn 4

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

XH2

 

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi 

Phương pháp nghiên cứu trong KHXH

Tự chọn 1 

Tự chọn 2 

Tự chọn 3 

Toán thống kê cho KHXH

Tâm lý học xã hội

Tự chọn 4

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

 

Ghi chú: SV khóa 3 thường xuyên theo dõi các thông tin trên Website Học Viện