Điểm Khóa 4 - Học kỳ 4 (Lần 2)

9/25/2017 1276

  Điểm Khóa 4 - Học kỳ 4 (Lần 2) 

 

D1

Hiến pháp và luật tổ chức bộ máy NN 

Học thuyết Mác-Lênin và Tư tưởng HCM 

Kỹ thuật soạn thảo văn bản 

Lịch sử Đảng CSVN 

Phương pháp NCKH

Tiếng Việt thực hành 

D2

Hiến pháp và luật tổ chức bộ máy NN 

Học thuyết Mác-Lênin và Tư tưởng HCM 

Kỹ thuật soạn thảo văn bản 

Lịch sử Đảng CSVN  

Lịch sử xây dựng CQNN

Phương pháp NCKH 

D3

Hiến pháp và luật tổ chức bộ máy NN

Học thuyết Mác-Lênin và Tư tưởng HCM 

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Lịch sử Đảng CSVN 

Phương pháp NCKH  

TN1

Cơ sở văn hóa VN

Giáo dục học thanh niên

Khoa học lãnh đạo quản lý

Kỹ thuật soạn thảo VB

Phương pháp NCKH

Tiếng Việt thực hành

Xây dựng Đoàn TNCS HCM

Xây dựng Đội TNCS HCM

TN2

Cơ sở văn hóa VN 

Giáo dục học thanh niên

Khoa học lãnh đạo quản lý

Kỹ thuật soạn thảo VB

Pháp luật các vấn đề XH

Phương pháp NCKH

Xây dựng Đội TNCS HCM

Xây dựng Đoàn TNCS HCM

TN3

Cơ sở văn hóa VN 

Giáo dục học thanh niên

Khoa học lãnh đạo quản lý

Kỹ thuật soạn thảo VB

Phương pháp NCKH

Tiếng Việt thực hành

XH1

Cơ sở văn hóa VN 

CTXH với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Kỹ thuật soạn thảo VB

XH2

Cơ sở văn hóa VN

CTXH với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Kỹ thuật soạn thảo VB 

Pháp luật về các vấn đề XH 

Phương pháp NCKH

Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ

Tiếng Việt thực hành