5/10/2023 3:57:48 PM (1899)

KẾT QUẢ THI LẦN 2 - KHÓA 8 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

 KẾT QUẢ THI LẦN 2 – KHÓA 8 HK1

NĂM HỌC 2022 – 2023

 

Lớp

Môn

Xem tại đây

CC2

Toán thống kê trong KHXH

Tải xuống

D

Đạo đức học đại cương

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Quản lý Nhà nước về dịch vụ công

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

L1

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lịch vực dân sự

Tải xuống

Luật an sinh xã hội

Tải xuống

Pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Tải xuống

L2

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lịch vực dân sự

Tải xuống

Luật an sinh xã hội

Tải xuống

Pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

L3

Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lịch vực dân sự

Tải xuống

Luật an sinh xã hội

Tải xuống

Pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

NN

Kiểm soát trong quản lý hành chính

Tải xuống

Mỹ học Mác- LêNin

Tải xuống

Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công

Tải xuống

Quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường

Tải xuống

Quản lý nhà nước về lao động việc làm, tiền lương

Tải xuống

Toán thống kê trong KHXH

Tải xuống

TN

Dân số và phát triển

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi

Tải xuống

Tổ chức và điều hành công sở

Tải xuống

XH

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thiếu nhi

Tải xuống

Quản trị trong công tác xã hội

Tải xuống

Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video