Ban giám đốc học viện

1/10/2014 26273

Ban giám đốc học viện

BAN GIÁM ĐỐC
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 

 

 TS. NGUYỄN HẢI ĐĂNG 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 

 

TS. HOÀNG MINH TUẤN

PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 

 

 TS. NGUYỄN PHÚ TRƯỜNG

PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM