1/10/2014 (41147)

Ban giám đốc học viện

Ban giám đốc học viện

BAN GIÁM ĐỐC
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 

 

 TS. NGUYỄN HẢI ĐĂNG 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 

 

TS. HOÀNG MINH TUẤN

PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 

 

 

 TS. TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG

PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 

 

 

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video