2/21/2023 4:30:19 PM (7301)

KẾT QUẢ THI LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 (KHÓA 9)

 ĐIỂM THI LẦN 1 (KHÓA 9)

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 -2023

Lớp

Môn

Xem tại đây

TN

Công tác giáo dục của Đoàn thanh niên

Tải xuống

Dân số và phát triển

Tải xuống

Đạo đức học đại cương

Tải xuống

Giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên

Tải xuống

Quản lý nhà nước về công tác thanh thiếu niên

Tải xuống

Toán thống kê trong KHXH

Tải xuống

Xây dựng mô hình và phát triển phong trào thanh niên

Tải xuống

Trung bình học kỳ 5

Tải xuống

CTXH

Công tác xã hội nhóm

Tải xuống

Công tác xã hội với người khuyết tật

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Lý thuyết công tác xã hội

Tải xuống

Quản lý trường hợp người sử dụng ma túy

Tải xuống

Sức khỏe cộng đồng

Tải xuống

Toán thống kê trong KHXH

Tải xuống

Trung bình học kỳ 5

Tải xuống

Luat 1

Khoa học quản lý

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Luật đất đai

Tải xuống

Luật lao động

Tải xuống

Toán thống kê trong KHXH

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Trung bình học kỳ 5

Tải xuống

Luat 2

Khoa học quản lý

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Luật đất đai

Tải xuống

Luật lao động

Tải xuống

Toán thống kê trong KHXH

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Trung bình học kỳ 5

Tải xuống

Luat 3

Khoa học quản lý

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Luật đất đai

Tải xuống

Luật lao động

Tải xuống

Toán thống kê trong KHXH

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Trung bình học kỳ 5

Tải xuống

QHCC1

Công chúng truyền thông

Tải xuống

Đạo đức nghề và trách nhiệm xã hội

Tải xuống

PR cộng đồng

Tải xuống

Quản trị thương hiệu

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Trung bình học kỳ 5

Tải xuống

QHCC2

Công chúng truyền thông

Tải xuống

Đạo đức nghề và trách nhiệm xã hội

Tải xuống

PR cộng đồng

Tải xuống

Quản trị thương hiệu

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Trung bình học kỳ 5

Tải xuống

QHCC3

Công chúng truyền thông

Tải xuống

Đạo đức nghề và trách nhiệm xã hội

Tải xuống

PR cộng đồng

Tải xuống

Quản trị thương hiệu

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Vũ quốc tế

Tải xuống

Trung bình học kỳ 5

Tải xuống

NN 1

 
 

 

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh niên

Tải xuống

Kỹ năng xây dựng và thẩm định văn bản

Tải xuống

Quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo

Tải xuống

Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế

Tải xuống

Toán thống kê trong KHXH

Tải xuống

Trung bình học kỳ 5

Tải xuống

TLH

Chuẩn đoán tâm lý

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Kỹ năng mềm

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh thiếu niên

Tải xuống

Tâm lý học giới

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Trung bình học kỳ 5

Tải xuống

D

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

Tải xuống

Kỹ năng thuyết trình

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Nghiệp vụ hành chính văn phòng

Tải xuống

Xây dựng Đảng về tư tưởng

Tải xuống

Trung bình học kỳ 5

Tải xuống

NN2

Đảng lãnh  đạo hệ thống chính trị

 Tải xuống

 Khởi nghiệp trong thanh niên

 Tải xuống

 Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh thiếu niên

 Tải xuống

 Kỹ năng xây dựng và thẩm định văn bản

 Tải xuống

 Quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo

Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế

Toán thống kê trong KHXH

Trung bình học kỳ 5

 Tải xuống

Tải xuống

 

Tải xuống

Tải xuống

 

Học lại: 1. Chủ nghĩa XHKH; 2. Hành vi con nguoif và môi trường xã hội; 3. Kinh tế chính trị; 4.Kỹ năng thuyết trình; 5.Kỹ thuật soạn thảo văn bản; 6.Lịch sử Đảng CSVN; 7. Logic học đại cương; 8. Luật dân sự 2; 9. Luận hình sự 2; 10. Lý luận chung về công tác thanh niên; 11. Mỹ học Mác-LeeNin; 12. Phương pháp NCKH; 13.Tin học đại cương; 14. Triết học; 15. Tư tưởng HCM   16. Luật hành chính    

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video