2/2/2023 9:23:44 AM (10252)

KẾT QUẢ THI LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 KHÓA 10 ( Ngành QHCC; QLNN; TLH; XH)

 ĐIỂM THI LẦN 1 (KHÓA 10)

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 -2023

Lớp

Môn

Xem tại đây

CC1

Kỹ năng thuyết trình

Tải xuống

Kỹ năng viết cho PR

Tải xuống

Kỹ năng soạn thảo văn bản

Tải xuống

Lịch sử Đảng CSVN

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Phương pháp NCKH

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

CC2

Kỹ năng thuyết trình

Tải xuống

Kỹ năng viết cho PR

Tải xuống

Kỹ năng soạn thảo văn bản

Tải xuống

Lịch sử Đảng CSVN

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Phương pháp NCKH

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

CC3

Kỹ năng thuyết trình

Tải xuống

Kỹ năng viết cho PR

Tải xuống

Kỹ năng soạn thảo văn bản

Tải xuống

Lịch sử Đảng CSVN

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Phương pháp NCKH

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

CC4

Kỹ năng thuyết trình

Tải xuống

Kỹ năng viết cho PR

Tải xuống

Kỹ năng soạn thảo văn bản

Tải xuống

Lịch sử Đảng CSVN

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Phương pháp NCKH

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

CC5

Kỹ năng thuyết trình

Tải xuống

Kỹ năng viết cho PR

Tải xuống

Kỹ năng soạn thảo văn bản

Tải xuống

Lịch sử Đảng CSVN

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Phương pháp NCKH

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

CC6

Kỹ năng thuyết trình

Tải xuống

Kỹ năng viết cho PR

Tải xuống

Kỹ năng soạn thảo văn bản

Tải xuống

Lịch sử Đảng CSVN

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Phương pháp NCKH

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

CC7

Kỹ năng thuyết trình

Tải xuống

Kỹ năng viết cho PR

Tải xuống

Kỹ năng soạn thảo văn bản

Tải xuống

Lịch sử Đảng CSVN

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Phương pháp NCKH

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

NN1

Khoa học tổ chức

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh thiếu niên

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Phương pháp NCKH

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

NN2

Khoa học tổ chức

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh thiếu niên

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Phương pháp NCKH

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

TLH

Hành vi con người và môi trường xã hội

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Những vấn đề chùng về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tâm lý học trường học

Tải xuống

Tham vấn cơ bản

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Toán thống kê trong KHXH

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

XH1

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Hành vi con người và môi trường xã hội

Tải xuống

Lịch sử Đảng CSVN

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Toán thông kê trong KHXH

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

XH2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Hành vi con người và môi trường xã hội

Tải xuống

Lịch sử Đảng CSVN

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Toán thông kê trong KHXH

Tải xuống

Triết học

Tải xuống

Trung bình học kỳ 3

Tải xuống

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video