1/10/2014 (44120)

Cơ cấu tổ chức học viện

Cơ cấu tổ chức học viện

BAN GIÁM ĐỐC                                                                

GĐ:       TS.  Nguyễn Hải Đăng

Phó GĐ: TS. Hoàng Minh Tuấn

Phó GĐ: TS. Trần Thị Tuyết Nhung             

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH                                        

Trưởng phòng: TS. Đặng Vũ Tùng        

Phó trưởng phòng: TS. Lê Ánh Dương

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Tr.Phòng:  TS. Trần Thị Tuyết Nhung

Phó trưởng phòng: ThS. Phạm Thị Thanh Hằng

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI VỤ 

KT trưởng: CN. Đặng Thị Nam Phương

Phó trưởng phòng: ThS. Hà Dương Thúy Quỳnh  

PHÒNG QUẢN TRỊ 

Trưởng phòng: ThS. Đặng Đức Minh

Phó trưởng phòng: Dương Thị Tuyết Hồng

Phó trưởng phòng: Hoàng Đức Thuận

 

KHOA CHÍNH TRỊ HỌC 

Trưởng khoa: TS. Đào Thị Thanh Thủy

Phó trưởng khoa: TS. Trần Thúy Ngọc 

KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI 

Trưởng khoa: TS. Phạm Ngọc Linh

Phó trưởng khoa: TS. Lê Thị Thanh Thủy

Phó trưởng khoa: TS. Lê Thu Hiền

KHOA CÔNG TÁC THANH NIÊN 

Phụ trách khoa: TS. Hoàng Minh Tuấn

Phó trưởng khoa: TS. Phạm Thu Thủy

KHOA CÔNG TÁC THIẾU NHI 

Phụ trách khoa: TS. Hoàng Minh Tuấn

 

KHOA CƠ BẢN

            Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Quang Trung 

                Phó trưởng khoa: TS. Võ Thị Mỹ Hạnh

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN: 

Giám đốc: CN. Trần Thị Kim Hoa

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG XÃ HỘI

           Giám đốc: TS. Hoàng Minh Tuấn

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG 

              Giám đốc: TS. Hoàng Minh Tuấn

              Phó Giám đốc phụ trách: CN. Đặng Anh Thao

 

VIỆN NGHIÊN CỨU THANH NIÊN

Viện trưởng: TS. Đỗ Ngọc Hà 

Phó Viện trưởng: TS. Đỗ Thị Thu Hằng

Phó Viện trưởng: TS. Đặng Vũ Cảnh Linh

PHÂN VIỆN MIỀN NAM 

              Giám đốc: TS. Nguyễn Hải Đăng

              Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Hữu Long

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video