1/10/2014 (33707)

Cơ cấu tổ chức học viện

Cơ cấu tổ chức học viện

BAN GIÁM ĐỐC                                                                

GĐ:       TS.  Nguyễn Hải Đăng

Phó GĐ: TS. Hoàng Minh Tuấn

Phó GĐ: TS. Trần Thị Tuyết Nhung             

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH                                        

Trưởng phòng: TS. Đặng Vũ Tùng        

Phó trưởng phòng: TS. Lê Ánh Dương

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Tr.Phòng:  TS. Trần Thị Tuyết Nhung

Phó trưởng phòng: ThS. Phạm Thị Thanh Hằng

Phó trưởng phòng: CN. Đặng Anh Thao   

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI VỤ 

KT trưởng: CN. Đặng Thị Nam Phương

Phó trưởng phòng: ThS. Hà Dương Thúy Quỳnh  

PHÒNG QUẢN TRỊ 

Trưởng phòng: TS. Đặng Anh Vinh

Phó trưởng phòng: ThS. Đặng Đức Minh

Phó trưởng phòng: Dương Thị Tuyết Hồng

 

KHOA CHÍNH TRỊ HỌC 

Trưởng khoa: TS. Đào Thị Thanh Thủy

Phó trưởng khoa: TS. Trần Thúy Ngọc 

KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI 

Trưởng khoa: TS. Phạm Ngọc Linh

KHOA CÔNG TÁC THANH NIÊN 

 

KHOA CÔNG TÁC THIẾU NHI 

 

KHOA CƠ BẢN

            Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Quang Trung 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN: 

Giám đốc: CN. Trần Thị Kim Hoa

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG XÃ HỘI 

Giám đốc: TS. Hoàng Minh Tuấn

VIỆN NGHIÊN CỨU THANH NIÊN

Viện trưởng: TS. Đỗ Ngọc Hà  

PHÂN VIỆN MIỀN NAM 

              Giám đốc: TS. Nguyễn Hải Đăng

              Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Hữu Long

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video