8/18/2022 10:17:05 AM (13457)

KẾT QUẢ THI LẦN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022 (KHÓA 10)

 ĐIỂM THI LẦN 1 (KHÓA 10)

 *****

 

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 -  2022
 

 

 
  
D
Các Đảng chính trị trên thế giới
Chính trị học đại cương
Luật hiến pháp
Lý luận Nhà nước và Pháp luật
Triết học Mác-LêNin
Vũ quốc tế
Trung bình học kỳ 2
Luat 1
Kinh tế chính trị
Luật dân sự 1
Luật hình sự 1
Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội
Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội
Triết học Mác-LêNin
Trung bình học kỳ 2
Luat 2
Kinh tế chính trị
Luật dân sự 1
Luật hình sự 1
Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội
Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội
Triết học Mác-LêNin
Trung bình học kỳ 2
Luat 3
Kinh tế chính trị
Luật dân sự 1
Luật hình sự 1
Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội
Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội
Triết học Mác-LêNin
Trung bình học kỳ 2
Luat 4
Kinh tế chính trị
Luật dân sự 1
Luật hình sự 1
Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội
Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội
Triết học Mác-LêNin
Trung bình học kỳ 2
Luat 5
Kinh tế chính trị
Luật dân sự 1
Luật hình sự 1
Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội
Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội
Triết học Mác-LêNin
Trung bình học kỳ 2
Luat 6
Kinh tế chính trị
Luật dân sự 1
Luật hình sự 1
Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội
Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội
Triết học Mác-LêNin
Trung bình học kỳ 2
NN1
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Khoa học quản lý
Kinh tế vĩ mô
Luật hiến pháp
Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội
Quản lý hành chính nhà nước
Vũ quốc tế
Trung bình học kỳ 2
NN2
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Khoa học quản lý
Kinh tế vĩ mô
Luật hiến pháp
Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội
Quản lý hành chính nhà nước
Vũ quốc tế
Trung bình học kỳ 2
TLH
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Lịch sử các trường phái tâm lý học
Sinh lý thần kinh
Tâm lý học pháp triển
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Vũ quốc tế
Trung bình học kỳ 2
TN1
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Kinh tế chính trị
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ thuật soạn thảo văn bản
Múa đại cương
Pháp luật học đại cương
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Tâm lý học pháp triển
Trung bình học kỳ 2
TN2
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Kinh tế chính trị
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ thuật soạn thảo văn bản
Múa đại cương
Pháp luật học đại cương
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Tâm lý học pháp triển
Trung bình học kỳ 2
XH1
Công tác xã hội cá nhân
Đạo đức nghề công tác xã hội
Giáo dục học đại cương
Kỹ năng giao tiếp
Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ em
Tâm lý học phát triển
Tham vấn cơ bản
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xã hội học đại cương
Trung bình học kỳ 2
XH2
Công tác xã hội cá nhân
Đạo đức nghề công tác xã hội
Giáo dục học đại cương
Kỹ năng giao tiếp
Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ em
Tâm lý học phát triển
Tham vấn cơ bản
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xã hội học đại cương
Tải xuống
Trung bình học kỳ 2

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video