7/8/2021 10:12:30 AM (120077)

KẾT QUẢ LẦN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 (KHÓA 8)

 KẾT QUẢ LẦN 1 - HỌC KỲ 2

NĂM HỌC 2020 - 2021

KHÓA 8

LỚP

MÔN THI

XEM TẠI ĐÂY

QHCC1

Đạo đức học đại cương

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Lý luận chung về công tác thanh niên

Tải xuống

Truyền thông chính sách

Tải xuống

Truyền thông đa văn hóa

Tải xuống

Tổng HK4

Tải xuống

QHCC2

Đạo đức học đại cương

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Lý luận chung về công tác thanh niên

Tải xuống

Truyền thông chính sách

Tải xuống

Truyền thông đa văn hóa

Tải xuống

Tổng HK4

Tải xuống

D

Học thuyết Mác-LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Xây dựng Đảng về chính trị

Tải xuống

Tổng HK4

Tải xuống

LUAT 1

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Luật dân sự 2

Tải xuống

Luật hình sự 2

Tải xuống

Luật thương mại

Tải xuống

Luật tố tụng hành chính

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Tổng HK4

Tải xuống

LUAT 2

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Luật dân sự 2

Tải xuống

Luật hình sự 2

Tải xuống

Luật thương mại

Tải xuống

Luật tố tụng hành chính

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Tổng HK4

Tải xuống

LUẬT 3

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Luật dân sự 2

Tải xuống

Luật hình sự 2

Tải xuống

Luật thương mại

Tải xuống

Luật tố tụng hành chính

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Tổng HK4

Tải xuống

QLNN

Đạo đức công vụ

Tải xuống

Kinh tế phát triển

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Thủ tục hành chính

Tải xuống

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Tổng HK4

Tải xuống

TN

Đạo đức học đại cương

Tải xuống

Giáo dục học đại cương

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Lịch sử Đoàn, Hội, Đội và phong trào TTN

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tải xuống

Quản lý nhà nước về công tác thanh thiếu niên

Tải xuống

Xây dựng các tổ chức thanh niên

Tải xuống

Tổng HK4

Tải xuống

XH

Công tác xã hội với trẻ em

Tải xuống

Hành vi con người với môi trường xã hội

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu trong công tác xã hội

Tải xuống

Sức khỏe tâm thần

Tải xuống

Tham vấn trẻ em

Tải xuống

Tổng HK4

Tải xuống

Học lại K7

Công tác xã hội với trẻ em

Tải xuống

Đạo đức học đại cương

Tải xuống

Giáo dục học đại cương

Tải xuống

Hành vi con người về môi trường xã hội

Tải xuống

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Tải xuống

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Lịch sử Đoàn, Hội, Đội và phong trào TTN

Tải xuống

Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Tải xuống

Luật hình sự 2

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu trong công tác xã hội

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải xuống

Quản lý nhà nước về thanh thiếu niê

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video