8/27/2014 3:15:52 PM (9760)

Danh mục các chuyên đề bồi dưỡng

DANH MỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG

1.      CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG BÍ THƯ ĐOÀN CẤP TỈNH

TT

Tên chuyên đề

1

Cơ sở lý luận về công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2

Cơ sở lý luận và thực tiễn về phong trào “Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”.

3

Tình hình thanh niên và nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

4

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

5

Vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế tri thức.

6

Tác động của mở cửa và hội nhập của Việt Nam đối với thanh thiếu nhi.

7

Xử lý điểm nóng chính trị - xã hội.

8

Kiến thức bổ trợ, cập nhật.

2.      CHUYÊN ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG BÍ THƯ ĐOÀN CẤP HUYỆN

TT

Tên chuyên đề

1

Những vấn đề cơ bản trong đường lối đổi mới phát triển kinh tế - xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

Đấu tranh phòng ngừa diễn biến hòa bình trong thanh thiếu niên.

3

Những yêu cầu đặt ra, giải pháp và mô hình tăng cường Đoàn kết tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay

4

Nghề nghiệp, việc làm và vai trò của tổ chức Đoàn

5

Phát huy vai trò của Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới

6

Tác động của thông tin truyền thông đến thanh thiếu niên

7

Kỹ năng truyền thông

8

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

9

Kỹ năng tổ chức các hoạt động trong thanh niên

10

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử của Bí thư huyện Đoàn

11

Chuyên đề cập nhật, bổ trợ.

12

Thực tế chuyên môn, viết báo cáo thực tế.

3.      CHUYÊN ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG BÍ THƯ ĐOÀN CẤP XÃ

TT

Tên chuyên đề

1

Đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua một số mô hình.

2

Đấu tranh phòng ngừa diễn biến hòa bình trong thanh thiếu niên.

3

Công tác tổ chức xây dựng đoàn cấp cơ sở.

4

Kỹ năng tổ chức và thiết kế các hoạt động tình nguyện.

5

Kỹ năng nói trước công chúng.

6

Kỹ năng tổ chức triển khai hoạt động thanh thiếu nhi.

7

Chuyên đề cập nhật, bổ trợ.

8

Thực tế chuyên môn, viết báo cáo thực tế.

4.      CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC – KIỂM TRA

TT

Tên chuyên đề

1

Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác tổ chức của Đoàn.

2

Kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc.

3

Kỹ năng quản lý và đánh giá kết quả công việc.

4

Nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ của Đoàn.

5

Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác kiểm tra giám sát của Đoàn.

6

Kỹ năng lập kế hoạch kiểm tra giám sát.

7

Nghiệp vụ công tác kỷ luật của Đoàn.

8

Nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát của Đoàn.

9

Kiến thức bổ trợ, cập nhật.

5.      CHUYÊN ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

TT

Tên chuyên đề

1

Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về công tác Tuyên giáo

2

Kỹ năng, nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn

3

Kỹ năng khơi dậy tình cảm cách mạng cho thanh niên

4

Kỹ năng thiết kế và tổ chức sự kiện truyền thông

5

Phương thức tập hợp thanh niên thông qua mạng xã hội, Hướng dẫn sử dụng mạng xã hội

6

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2013-2020; Hướng dẫn xây dựng và củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn.

6.      CHUYÊN ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN

TT

Tên chuyên đề

1

Nghiệp vụ công tác Hội LHTN Việt Nam

2

Đoàn kết tập hợp thanh niên ngoài nước

3

Đoàn kết tập hợp thanh niên yếu thế

4

Đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo

5

Đoàn kết tập hợp cá nhân tiêu biểu

6

Tác động của thông tin truyền thông đến thanh thiếu nhi

7

Đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua một số mô hình

8

Kiến thức bổ trợ, cập nhật.

7.      CHUYÊN ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THIẾU NHI

TT

Tên chuyên đề

1

Chính sách đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội.

2

Công tác nhi đồng.

3

Chương trình rèn luyện phụ trách Đội.

4

Một số mô hình hoạt động thiếu nhi ở cơ sở.

5

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong tình hình mới.

6

Kiến thức bổ trợ, cập nhật.

8.       CHUYÊN ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VỀ NGHIỆP VỤ ĐOÀN TRONG TRƯỜNG HỌC

TT

Tên chuyên đề

1

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cho học sinh sinh viên trong giao đoạn hiện nay

2

Vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn đối với Hội Sinh viên Việt Nam và hai cuộc vân động lớn của Hội sinh viên hiện nay

3

Phương pháp thiết kế và tổ chức triển khai các hoạt động tình nguyện trong học sinh sinh viên

4

Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội sinh viên trong trường học

5

Giới thiệu những mô hình mới trong công tác Đoàn và phong trào học sinh sinh viên trong trường học

6

Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể của Đoàn thanh niên trong trường học

 


 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video