5/6/2021 9:45:58 AM (4215)

ĐIỂM HỌC KỲ PHỤ KHÓA 6

 ĐIỂM HỌC KỲ PHỤ KHÓA 6 (2021)

  Kinh tế vĩ mô

Lý luận chung về NN&PL

1

Chính trị học đại cương

Xem tại đây

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Xem tại đây

3

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

Xem tại đây

4

Đạo đức học đại cương

Xem tại đây

5

Học thuyết Mác-LêNin

Xem tại đây

6

Kinh tế chính trị

Xem tại đây

7

Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

Xem tại đây

8

Những nguyên lý cơ bản 2

Xem tại đây

9

Phương pháp NCKH

Xem tại đây

10

Soạn thảo văn bản

Xem tại đây

11

Tâm lý học đại cương

Xem tại đây

12

Tiếng Anh 1

Xem tại đây

13

Tiếng Anh 2

Xem tại đây

14

Toán thống kê trong KHXH

Xem tại đây

15

Triết học

Xem tại đây

16

Xây dựng Đảng về chính trị

Xem tại đây

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video