3/25/2021 5:44:58 PM (2172)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SỸ NĂM 2021

 

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 


 Số:07 /TB-HVTTNVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021

        1. Thời gian đào tạo: 24 tháng

2. Ngành và chỉ tiêu đào tạo

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Hình thức

Thời gian

01

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

8310202

50

Chính quy không tập trung

Học ngoài giờ

02

Công tác Xã hội

8760101

50

 

3. Môn thi tuyển sinh

STT

Ngành đào tạo

Môn cơ sở

Môn chuyên ngành

1

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng

Quản lý hành chính nhà nước Việt Nam

2

Công tác Xã hội

Hành vi con người và môi trường xã hội

Nhập môn Công tác Xã hội

Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh

* Miễn thi môn Ngoại ngữ đối với thí sinh thuộc một trong các trường hợp  theo quy định của Bộ GD&ĐT

4. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

+ Đợt 1: Từ 01/02/2021 đến 29/04/2021. Thí sinh học bổ sung kiến thức nộp trước ngày 31/03/2020.

+ Đợt 2: Từ 01/06/2021 đến 11/09/2021. Thí sinh học bổ sung kiến thức nộp trước ngày 20/08/2021.

Hồ sơ theo mẫu của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại.

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Số 3, phố Chùa Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.38343837.

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video