1/26/2021 5:02:42 PM (8944)

KẾT QUẢ THI LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 (KHÓA 7)

 ĐIỂM THI LẦN 1 KHÓA 7

HỌC KỲ 1 ( 2020 – 2021 )

 

LỚP

MÔN THI

XEM TẠI ĐÂY

QHCC

Đạo đức học đại cương

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Kỹ năng viết quan hệ công chúng

Tải xuống

Maketing quản cáo

Tải xuống

Tiếng anh chuyên ngành

Tải xuống

Truyền thông chính sách

Tải xuống

Tổng HK5

Tải xuống

D

Khoa học quản lý

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Quản lý hành chính nhà nước

Tải xuống

Quản lý nhà nước về kinh tế

Tải xuống

Xây dựng Đảng về chính trị

Tải xuống

Xây dựng Đảng về tư tưởng

Tải xuống

Tổng HK5

Tải xuống

LUAT 1

Công pháp quốc tế

Tải xuống

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Luật lao động

Tải xuống

Luật tố tụng dân sự Việt Nam

Tải xuống

Luật tố tụng hình sự

Tải xuống

Tổng HK5

Tải xuống

LUAT 2

Công pháp quốc tế

Tải xuống

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Luật lao động

Tải xuống

Luật tố tụng dân sự Việt Nam

Tải xuống

Luật tố tụng hình sự

Tải xuống

Tổng HK5

Tải xuống

QLNN

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Quản lý các dự án đầu tư

Tải xuống

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên

Tải xuống

Quản lý nhà nước về Y tế - Giáo dục - Văn hóa

Tải xuống

Quản trị địa phương

Tải xuống

Văn hóa công sở

Tải xuống

Tổng HK5

Tải xuống

TN1

Giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Múa hát tập thể thiếu nhi

Tải xuống

Quản lý các dự án đầu tư

Tải xuống

Tiếng anh chuyên ngành

Tải xuống

Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tải xuống

Xây dựng mô hình và phong trào thanh niên

Tải xuống

Tổng HK5

Tải xuống

TN2

Giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Múa hát tập thể thiếu nhi

Tải xuống

Quản lý các dự án đầu tư

Tải xuống

Tiếng anh chuyên ngành

Tải xuống

Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tải xuống

Xây dựng mô hình và phong trào thanh niên

Tải xuống

Tổng HK5

Tải xuống

XH1

Công tác xã hội nhóm

Tải xuống

Công tác xã hội với trẻ em

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Pháp luật các vấn đề xã hội

Tải xuống

Quản lý các trường hợp với người sử dụng ma túy

Tải xuống

Quản trị công tác xã hội

Tải xuống

Sức khỏe tâm thần

Tải xuống

Tiếng anh chuyên ngành

Tải xuống

Tổng HK5

Tải xuống

XH2

Công tác xã hội nhóm

Tải xuống

Công tác xã hội với trẻ em

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Pháp luật các vấn đề xã hội

Tải xuống

Quản lý các trường hợp với người sử dụng ma túy

Tải xuống

Quản trị công tác xã hội

Tải xuống

Sức khỏe tâm thần

Tải xuống

Tiếng anh chuyên ngành

Tải xuống

Tổng HK5

Tải xuống

Học lại K6

Công tác xã hội với trẻ em

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Mỹ học Mác-LêNin

Tải xuống

Quản lý các trường hợp với người sử dụng ma túy

Tải xuống

Tiếng anh chuyên ngành (CTTTN)

Tải xuống

Tiếng anh chuyên ngành (CTXH)

Tải xuống

Xây dựng Đảng về chính trị

Tải xuống

Xây dựng Đảng về tư tưởng

Tải xuống

Xây dựng mô hình và phong trào thanh niên

Tải xuống

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

Tải xuống

Khoa học quản lý

Tải xuống

Quản lý hành chính nhà nước

Tải xuống

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video