12/22/2020 8:36:25 AM (6277)

LỊCH HỌC QP-AN KHÓA 8, 9

 

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 Số:  104  /TB-HVTTNVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày  21  tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian

Học Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên khóa 8,9

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 123/2015 TTLT- BQP- BGDĐT- BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học; căn cứ hợp đồng liên kết đào tạo môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh giữa Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường quân sự Quân khu 2 cho sinh viên của Học viện, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thông báo một số nội dung sau:

1. Đối tượng: Sinh viên khóa 8, 9 hệ chính quy và các sinh viên chưa hoàn thành môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

2. Địa điểm học: Trung tâm GDQP&AN Trường Quân sự QK 2, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Thời gian học : Từ 09/01/2021 đến 30/01/2021

- Khóa 8: Tập trung lúc 6h00 ngày 09/01/2021 tại Hội trường lớn để kiểm tra quân số lên xe di chuyển.

- Khóa 9: Tập trung lúc 9h00 ngày 09/01/2021 tại Hội trường lớn để kiểm tra quân số lên xe di chuyển.

Giám đốc Học viện yêu cầu sinh viên các lớp K8, 9 nghiêm túc thực hiện Thông báo.

 

Nơi nhận:

- Các lớp ĐH K8,9;

- Lưu TC-HC,ĐT

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Trần Thị Tuyết Nhung

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video