8/4/2020 10:19:09 AM (5971)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 

 Số: 68  /TB-HVTTNVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  22  tháng 07  năm 2020

 THÔNG BÁO

Lịch học tập đối với sinh viên hệ chính quy

 Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

         

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2020 - 2021, Giám đốc Học viện thông báo lịch học tập học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên đang theo học hệ đại học chính quy Khóa 6, 7 ,8.

2. Lịch sinh viên tập trung:

- Từ ngày 04/09/2020  đến 06/09/2020 sinh viên tập trung học tuần sinh hoạt công dân theo kế hoạch của Học viện.

- Từ ngày 07/09/2020 sinh viên các khóa học theo thời khóa biểu của Học viện (xem trên trang vya.edu.vn).

3. Tổ chức thực hiện:

Các Khoa, Phòng,  lớp có trách nhiệm chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho sinh viên trở lại học tập theo đúng lịch.

 

Nơi nhận:

- Khoa, bộ môn;

- Cố vấn học tập;

- Các lớp đại học chính quy;

- Lưu TC – HC.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

 

Trần Thị Tuyết Nhung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video