4/29/2020 (3243)

THÔNG BÁO LỊCH QUAY TRỞ LẠI HỌC TẬP TỪ NGÀY 11.05.2020

 

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM


 Số: 48 /TB-HVTTNVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 29  tháng 04 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Lịch quay trở lại học tập

 

Căn cứ tình hình dịch bệnh và kế hoạch học tập năm học 2019-2020, Giám đốc Học viện yêu cầu sinh viên, giảng viên và người lao động thực hiện các nội dung sau:

          1. Sinh viên khóa 5, 6, 7, 8 quay trở lại học tập tại Học viện theo thời khóa biểu từ ngày 11/05/2020.

          2. Giảng viên, sinh viên khi lên lớp và đến liên hệ với các phòng chức năng phải đeo khẩu trang.

          Giám đốc Học viện yêu cầu lãnh đạo các đơn vị và tất cả cán bộ viên chức, người lao động và sinh viên của Học viện thực hiện nghiêm túc thông báo này.

   Nơi nhận:

- Ban giám đốc (để b/c)

- Các đơn vị (t/h)

-Lưu: TC-HC, ĐT

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ

CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Đã ký

 

 

TS. Trần Thị Tuyết Nhung

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video