4/23/2020 4:45:30 PM (8852)

THÔNG BÁO THỜI GIAN BẢO VỆ KHÓA LUẬN VÀ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2020

 

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM


 Số:  47  /TB-HVTTNVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  24  tháng 4 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

V/v thời gian bảo vệ khóa luận và xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

 

 

Thực hiện Quy chế Đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 239/QĐ-HVTTNVN ngày 12/09/2016; Chương trình đào tạo các ngành; Kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020, Giám đốc Học viện thông báo thời gian bảo vệ khóa luận và xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 5 niên khóa 2016 - 2020 đợt 1 như sau:

1. Bảo vệ khóa luận : Từ ngày 18/5/2020 đến 22/5/2020  đối với những sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp (có lịch chi tiết kèm theo).

2. Xét tốt nghiệp:

a. Điều kiện xét tốt nghiệp:

- Sinh viên được công nhận tốt nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Tính đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Tích lũy đúng và đủ số học phần theo chương trình đào tạo; điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên (theo điểm tín chỉ).

+ Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - an ninh và Giáo dục thể chất;

+ Có chứng chỉ Tin học, Tiếng Anh (đối với những sinh viên không tham gia thi chuẩn đầu ra tại Học viện);

+ Đã hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, cuối khóa;

+ Hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo quy định của Học viện.

- Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa đạt xuất sắc hoặc giỏi, sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

+ Có khối lượng của các học phần phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

+ Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

b. Hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp:

Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 10/6/2020 sinh viên nộp các giấy tờ sau :  Thu theo lớp

- Phiếu khai thông tin cấp bằng (theo mẫu của Học viện - Lấy tại đây);

- Nộp bản sao chứng thực các chứng chỉ GDQP - AN, GDTC, Tin học, Tiếng Anh (đối với sinh viên không tham gia học và thi tại Học viện).

c. Xét tốt nghiệp và tổng kết trao bằng tốt nghiệp

- Dự kiến ngày họp Hội đồng xét tốt nghiệp: ngày 19/6/2020.

- Dự kiến ngày tổng kết và trao bằng tốt nghiệp: ngày 30/6/2020.

Trên đây là Thông báo thời gian bảo vệ khóa luận và xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy khóa 5 đợt 1 năm 2020, Giám đốc Học viện yêu cầu các lớp, các sinh viên Khóa 5 nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các lớp đại học K5;

- Lưu TC-HC,ĐT.

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ

 CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

Đã ký

 

 

TS. Trần Thị Tuyết Nhung

 

 

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video