THÔNG BÁO NGHỈ HỌC (17/02/2020-28/02/2020)

2/6/2020 1530


 

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

 
 

 


 Số: 24 /TB-HVTTNVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ học đối với sinh viên, học viên hệ chính quy

 

Thực hiện công văn  số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên  do dịch bệnh Covid-19, Học viện Thanh thiếu niên xin thông báo:

1. Sinh viên các khóa 6, 7, 8 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam được nghỉ học đến hết ngày 28/02/2020 (ngày đi học dự kiến 02/03/2020).

Sinh viên Khóa 5 thực hiện theo kế hoạch đã được ban hành và lịch làm việc tại cơ sở thực tập

2. Học viên lớp thạc sĩ, được nghỉ học đến hết ngày 28/02/2020 (ngày đi học dự kiến 29/02/2020).

2. Học viện không tiếp nhận sinh viên vào KTX trong thời gian nghỉ học.

3. Sinh viên thường xuyên theo dõi kế hoạch học tập, thời khóa biểu và các thông báo trên trang Vya.edu.vn.

Giám đốc Học viện thông báo đến các Khoa, đơn vị, cố vấn học tập, sinh viên biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Các lớp;

- Khoa, đơn vị;

- Lưu TC-HC,ĐT

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Đã ký

 

 

 

TS. Nguyễn Hải Đăng