ĐIỂM THI LẦN 1 KHÓA 8 NĂM HỌC 2019 - 2020

1/22/2020 2828

 ĐIỂM THI LẦN 1 KHÓA 8

HỌC KỲ 1 ( 2019-2020)

LỚP

MÔN THI

XEM TẠI ĐÂY

QHCC 1

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Nhập môn quan hệ công chúng

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

QHCC2

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Nhập môn quan hệ công chúng

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

D

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Kỹ năng truyền thông

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

Luat 1

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

Luat 2

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

Luat 3

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

Luat 4

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

QLNN

Chính trị học đại cương

 Tải xuông

Kỹ năng truyền thông

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

TN

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Kỹ năng truyền thông

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

XH

Giáo dục kỹ năng sống

Tải xuống

Nhập môn công tác xã hội

Tải xuống

Pháp luật học đại cương

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tiếng Anh 1

Tải xuống

Tin học đại cương

Tải xuống

Triết học Mác-LêNin

Tải xuống

Tổng HK1

Tải xuống

Học lại Khóa 7

Chính trị học đại cương

 Tải xuống

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 Tải xuống

Kỹ năng giao tiếp

 Tải xuống

Kỹ năng truyền thông

 Tải xuống

Tiếng Anh 1

 Tải xuống 

Tin học đại cương

 Tải xuống 

Triết học Mác-LêNin (L+CC+TN)

 Tải xuống 

Triết học Mác-LêNin (XDD)

 Tải xuống 

Xã hội học đại cương

 Tải xuống