ĐIỂM THI LẦN 1 NĂM HỌC 2019-2020 KHÓA 7

1/13/2020 2140

 ĐIỂM THI LẦN 1 KHÓA 7

HỌC KỲ 1 ( 2019-2020)

 

LỚP

MÔN THI

XEM TẠI ĐÂY

QHCC

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Công chúng truyền thông

Tải xuống

Lý luận chung về công tác thanh niên

Tải xuống

Ngôn ngữ truyền thông

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Tổng HK3

Tải xuống

D

Các đảng chính trị trên thế giới

Tải xuống

Chính trị học đại cương

Tải xuống

Kinh tế vĩ mô

Tải xuống

Lịch sử nhà nước và pháp luật

Tải xuống

Luật hiến pháp

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Tổng HK3

Tải xuống

LUAT 1

Logic học đại cương

Tải xuống

Luật dân sự 1

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Luật hình sự 1

Tải xuống

Luật hôn nhân và gia đình

Tải xuống

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin 2

Tải xuống

Tổng HK3

Tải xuống

LUAT 2

Logic học đại cương

Tải xuống

Luật dân sự 1

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Luật hình sự 1

Tải xuống

Luật hôn nhân và gia đình

Tải xuống

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin 2

Tải xuống

Tổng HK3

Tải xuống

QLNN

Khởi nghiệp trong thanh niên

Tải xuống

Kinh tế học vĩ mô

Tải xuống

Logic học đại cương

Tải xuống

Luật hành chính

Tải xuống

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin 2

Tải xuống

Quản lý hành chính nhà nước Việt Nam

Tải xuống

Tổng HK3

Tải xuống

TN1

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Công tác tổ chức và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Đạo đức học đại cương

Tải xuống

Lý luận chung về công tác thanh niên

Tải xuống

Lý luận chung về công tác thiếu nhi

Tải xuống

Tâm lý học pháp triển

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Vũ quốc tê

Tải xuống

Tổng HK3

Tải xuống

TN2

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Công tác tổ chức và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải xuống

Đạo đức học đại cương

Tải xuống

Lý luận chung về công tác thanh niên

Tải xuống

Lý luận chung về công tác thiếu nhi

Tải xuống

Tâm lý học pháp triển

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Vũ quốc tê

Tải xuống

Tổng HK3

Tải xuống

XH1

Hành vi con người trong môi trường xã hội

Tải xuống

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải xuống

Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ em

Tải xuống

Tâm lý học phát triển

Tải xuống

Tham vấn cơ bản

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Tổng HK3

Tải xuống

XH2

Hành vi con người trong môi trường xã hội

Tải xuống

Kỹ năng giao tiếp

Tải xuống

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải xuống

Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ em

Tải xuống

Tâm lý học phát triển

Tải xuống

Tham vấn cơ bản

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Tổng HK3

Tải xuống

Học lại K6

Các đảng chính trị trên thế giới

Tải xuống

Chính trị học đại cương

Tải xuống 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống 

Đạo đức học đại cương

Tải xuống 

Hành vi con người và môi trường xã hội

Tải xuống 

Kinh tế vĩ mô

Tải xuống 

Lịch sử nhà nước và pháp luật

Tải xuống 

Lý luận chung về công tác thanh niên

Tải xuống 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin 2

Tải xuống 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tải xuống 

Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ

Tải xuống

Tham vấn cơ bản

Tải xuống

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Tải xuống