12/7/2019 2:53:04 PM (4149)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI HỌC KỲ 1(2019-2020) VỚI KHÓA 6 VÀ KHÓA 7

 

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số :         /TB-HVTTNVN

Hà Nội, ngày  05 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 đối với

Khóa 6 (Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Công tác Thanh thiếu niên)

Khóa 7 ( Tất cả các ngành)

-----------

Căn cứ lịch thi học kỳ 1 khóa 6, 7 năm học 2019-2020 đã được ban hành ngày 25/10/2019; Căn cứ đề nghị của Đoàn thanh niên Học viện, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thông báo điều chỉnh lịch thi cụ thể như sau:

1. Khóa 6

Môn thi

Giờ thi

Ngày thi

Phòng thi

Giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi

9h30

13/12/2019

401, 402, 403

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

9h30

13/12/2019

501, 502, 503, 504

Múa hát tập thể thiếu nhi

7h00

14/12/2019

Nhà Đa năng

2. Khóa 7

Môn thi

Giờ thi

Ngày thi

Phòng thi

Kinh tế vĩ mô

13h00

13/12/2019

604, 605

Tư tưởng Hồ Chí Minh

13h00

13/12/2019

601, 602, 603

Tham vấn cơ bản

15h30

13/12/2019

401, 402, 403, 404

Luật hôn nhân và gia đình

15h30

13/12/2019

501, 502, 503, 504, 505, 506

Quản lý hành chính nhà nước

15h30

13/12/2019

603, 604

Các đảng chính trị trên thế giới

13h00

14/12/2019

604, 605

Tâm lý học phát triển

13h00

14/12/2019

601, 602, 603

Hành vi con người và môi trường xã hội

15h30

14/12/2019

401, 402, 403, 404

Vũ Quốc tế

7h00

15/12/2019

Nhà Đa năng

Tâm lý học phát triển

9h30

15/12/2019

401, 402, 403, 404

 

Giám đốc Học viện yêu cầu các cán bộ coi thi, sinh viên thi căn cứ lịch để tham gia nghiêm túc, đầy đủ.

Nơi nhận:

- Các Khoa;

- Lớp K6-TN1,2; D1,2,3

- Lớp K7-TN1,2; D1; QLNN; L1,2; XH

- Lưu TC-HC.

 

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ

CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Đã ký

 

 

Trần Thị Tuyết Nhung

                                                                                               

                                                                                               

 

 

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video