KHÓA 4(ĐIỂM THI LẦN 2 - HK6)

ĐIỂM THI LẦN 2 KHÓA 4 (HỌC KỲ 6)
LỚP MÔN THI  
D1 Công tác dân vận của Đảng Xem tại đây
Công tác văn phòng cấp ủy Xem tại đây
Đảng lãnh đạo các lĩnh vực xã hội Xem tại đây
Khoa học lãnh đạo quản lý Xem tại đây
Quản lý hành chính Nhà nước Xem tại đây
Tổ chức và điều hành công sở Xem tại đây
D2 Công tác dân vận của Đảng Xem tại đây
Công tác văn phòng cấp ủy Xem tại đây
Đảng lãnh đạo các lĩnh vực xã hội Xem tại đây
Quản lý hành chính Nhà nước Xem tại đây
Tổ chức và điều hành công sở Xem tại đây
Xây dựng Đảng về tổ chức Xem tại đây
D3 Công tác dân vận của Đảng Xem tại đây
Công tác văn phòng cấp ủy Xem tại đây
Đảng lãnh đạo các lĩnh vực xã hội Xem tại đây
Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị Xem tại đây
Quản lý hành chính Nhà nước Xem tại đây
Tổ chức và điều hành công sở Xem tại đây
Xây dựng Đảng về tổ chức Xem tại đây
TN1 Quản lý Nhà nước về kinh tế Xem tại đây
Tiếng anh chuyên ngành CTTN Xem tại đây
Tổ chức và điều hành công sở Xem tại đây
Xây dựng các tổ chức thanh niên Xem tại đây
  Toán thông kê cho khoa học xã hội Xem tại đây
TN2 Quản lý Nhà nước về kinh tế Xem tại đây
Tiếng anh chuyên ngành CTTN Xem tại đây
Tự chọn 1 Xem tại đây
Toán thống kê cho khoa học xã hội Xem tại đây
Tổ chức và điều hành công sở Xem tại đây
Xây dựng các tổ chức thanh niên Xem tại đây
TN3 Quản lý Nhà nước về kinh tế Xem tại đây
Tự chọn 1 Xem tại đây
Toán thống kê cho khoa học xã hội Xem tại đây
Tiếng anh chuyên ngành CTTN Xem tại đây
Xây dựng các tổ chức thanh niên Xem tại đây
XH1 Lý thuyết công tác xã hội Xem tại đây
Sức khỏe cộng đồng Xem tại đây
XH2 Chính sách xã hội Xem tại đây
Lý thuyết công tác xã hội Xem tại đây
 


Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0368280
Trực tuyến
000027