Danh mục văn bản dùng chung cho cán bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam


DANH MỤC VĂN BẢN 

STT

Tên văn bản

Nội dung tải về

1

Mẫu  Quyết định (cá biệt) của Giám đốc Học viện quy định trực tiếp

Mẫu số 1 

2

Mẫu  Quyết định (cá biệt) của Giám đốc Học viện ban hành văn bản kèm theo như quy chế, quy định, điều lệ, kế hoạch, chương trình...

Mẫu số 2 

3

Mẫu Công văn của Học viện

Mẫu số 3 

4

Mẫu  Thông báo của Học viện

Mẫu số 4 

5

Mẫu  Báo cáo của Học viện

Mẫu số 5 

6

Mẫu  Tờ trình của Học viện

Mẫu số 6 

7

Các văn bản liên quan đến bình xét thi đua

Bản tự nhận xét, đánh giá CB 

Đơn đề nghị công nhận sáng kiến 

Báo cáo tóm tắt sáng kiến 

Báo cáo thành tích đề nghị xét danh hiệu thi đua

Tổng hợp danh sách đề nghị xét danh hiệu thi đua 

8

Các văn bản liên quan đến kê khai, minh bạch tài sản thu nhập

Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập 

Mẫu kê khai tài sản, thu nhập 

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập 

Báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập 

Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 

9

Các văn bản liên quan đến kê khai lý lịch cán bộ và hợp đồng làm việc

Luật viên chức 

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn 

Mẫu sơ yếu lý lịch CBCC 

10

Văn bản liên quan đến rà soát các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng giai đoạn 2008 - 2014

Quy định về công tác TĐKT 

Nghị định 65/2014/NĐ-CP 

Tổng hợp thi đua và hình thức khen thưởng 

Công văn V/v rà soát các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng giai đoạn 2008 – 2014 

Dự kiến đề nghị khen thưởng cấp cao cho tập thể, cá nhân 

11

Văn bản hướng dẫn tổng kết thi đua năm 2015

Công Văn V/v kiểm điểm, nhận xét đánh giá kết quả công tác, phân loại cán bộ và bình xét các danh hiệu thi đua năm 2015 

Hướng dẫn Kiểm điểm, nhận xét đánh giá kết quả công tác, phân loại cán bộ và bình xét các danh hiệu thi đua năm 2015  đối với tập thể và cá nhân thuộc cơ quan Trung ương Đoàn 

Bản tự nhận xét, đánh giá CB 

Đơn đề nghị công nhận sáng kiến 

Báo cáo sáng kiến 

Báo cáo thành tích giai đoạn 2013-2015 

Tổng hợp DS đề nghị các danh hiệu thi đua năm 2015 

Quy định về công tác thi đua khen thưởng CQ TƯĐ 

12

Văn bản đăng ký thi đua năm 2016

Bảng tổng hợp đăng ký thi đua 2016 

Mẫu đăng ký thi đua 2016 

Thông báo đăng ký thi đua 2016 

13

Văn bản liên quan đến xét kỷ niệm chương

CV đề nghị các đơn vị đề nghị xét tặng KNC 

Mẫu báo cáo xét KNC thế hệ trẻ 

QĐ số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT 

Trích Quy định xét KNC thế hệ trẻ 

14

Văn bản hướng dẫn tổng kết thi đua năm 2016

Công văn Hướng dẫn 192/HVTTN 

Mẫu 1 

Mẫu 2 

Mẫu 3 

Mẫu 4 

Mẫu 5 

Hướng dẫn 82-HD/TWĐTN 

Quy định thi đua, khen thưởng của TWĐ 

15

Các mẫu đề án vị trí việc làm

Download tại đây 

Vị trí việc làm phòng TC-HC(Để tham khảo)

16

Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giảng viên

Công văn 14/HVTTNVN

Công văn 38-CV/BTC

17

Mẫu Lý lịch khoa học

Phụ lục V