Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam


  THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam


Căn cứ Công văn số 10850-CV/TWĐTN-BTC ngày 22/11/2017; Công văn số 10931-CV/TWĐTN-BTC ngày 01/12/2017 của Trung ương Đoàn về việc tuyển dụng viên chức của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; Quyết định số 469/QĐ-HVTTNVN ngày 27/12/2017 của Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2017; Biên bản cuộc họp xét hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự tuyển ngày 02/01/2018, Hội đồng tuyển dụng viên chức Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (có danh sách kèm theo).

Thông báo này được đăng trên website Học viện thanh thiếu niên Việt Nam (vya.edu.vn); website Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (doanthanhnien.vn) và niêm yết tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Hội đồng tuyển dụng viên chức Học viện Thanh thiếu niên thông báo để các thí sinh được biết.