Thông báo phát hành tập bài giảng và sách mới


­­­

THÔNG BÁO  

Phát hành tập bài giảng và sách mới   

 

Nhằm phục vụ bạn đọc tìm kiếm tài liệu nhanh chóng dễ dàng và hiệu quả Trung tâm Thông tin – Thư viện đã tiến hành lập danh mục tài liệu sách mới và tập bài giảng.

Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo tới các giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên quan tâm đến thư viện tìm đọc.

Danh mục tập bài giảng Download tại đây

Danh mục sách mới Download tại đây

Danh sách đăng ký mua tập bài giảng theo mẫu Download tại đây

  Trung tâm TT-TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết khác