Cơ cấu tổ chức học viện


BAN GIÁM ĐỐC                                                                

GĐ:       TS.  Nguyễn Hải Đăng

Phó GĐ: TS. Hoàng Minh Tuấn               

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH                                        

Trưởng phòng: ThS. Đặng Vũ Tùng        

Ph.Phòng: CN. Lê Phương Lan 

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Tr.Phòng:  TS. Trần Thị Tuyết Nhung

Ph.Phòng: ThS. Phạm Thị Thanh Hằng

Ph.Phòng: ThS. Đặng Đức Minh 

Ph.Phòng: CN. Đặng Anh Thao   

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI VỤ 

KT trưởng: CN. Lại Thế Lục

Ph.Phòng:  CN. Phan Thị San

Ph.Phòng: ThS.  Hà Dương Thúy Quỳnh  

PHÒNG QUẢN TRỊ 

Trưởng phòng: TS. Hoàng Minh Tuấn

Ph.phòng: CN. Nguyễn Văn Thanh

 

KHOA CHÍNH TRỊ HỌC 

Tr.Khoa: TS. Nguyễn Hải Đăng

Ph.Khoa: TS. Trần Thúy Ngọc 

Ph. Khoa: TS. Đào Thị Thanh Thủy

KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI 

Tr. Khoa: ThS. Nguyễn Trọng Tiến

Ph.khoa: TS. Phạm Ngọc Linh  

KHOA CÔNG TÁC THANH NIÊN 

Tr.Khoa: ThS. Nguyễn Đồng Linh

Ph.Khoa: TS. Phạm Mạnh Hà  

KHOA CÔNG TÁC THIẾU NHI 

Trưởng Khoa: ThS. Phan Nguyên Thái

Ph. Khoa:       CN. Trần Quang Đức  

KHOA CƠ BẢN

            Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Quang Trung 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN: 

Giám đốc: TS. Nguyễn Văn Thanh

Phó GĐ:    CN. Trần Thị Kim Hoa  

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG XÃ HỘI 

Giám đốc: TS. Hoàng Minh Tuấn

VIỆN NGHIÊN CỨU THANH NIÊN

Viện trưởng: TS Đỗ Ngọc Hà  

PHÂN VIỆN MIỀN NAM