VIỆN NGHIÊN CỨU THANH NIÊN

Thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa V về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên”, trước yêu cầu cấp bách, cơ bản của việc nghiên cứu khoa học về thanh niên và công tác Đoàn, ngày 26-2-1986, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IV đã ra Nghị quyết số 46-NQ-TWĐTN về việc thành lập Viện Nghiên cứu thanh niên trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đoàn.
Công tác nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu là một trong những nhiệm vụ cơ bản của Viện Nghiên cứu thanh niên. Mặc dù còn non trẻ cả tuổi đời và tuổi nghề nhưng 25 năm qua Viện nghiên cứu thanh niên đã chủ động tiến hành và phối hợp với các tổ chức khoa học trong nước và quốc tế thực hiện thành công một khối lượng lớn các đề tài khoa học cả về lý luận và thực tiễn, cả về nghiên cứu chuyên sâu, nghiên cứu triển khai và nghiên cứu liên ngành về thanh thiếu nhi, công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi. Viện đã chủ trì và tham gia thực hiện 7 đề tài thuộc chương trình cấp Nhà nước về “Chính sách thế hệ trẻ” (1988-1991) do Ban khoa giáo Trung ương Đảng quản lý chủ trì thực hiện, 1 đề tài thuộc chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX04-09 “Cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách đối với thanh niên”; 2 đề tài độc lập cấp Nhà nước KX.04.18/06-10: “Nghiên cứu những giải pháp tăng cường vai trò gia đình trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta” và “Xây dựng con người Việt Nam”; 46 đề tài cấp Bộ (trong đó có 31 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ), 14 tống luận cấp Bộ, 15 nhiệm vụ khoa học, gần 30 đề tài cấp Viện, khoảng 60 chuyên đề nghiên cứu cấp Viện và nhiều đề tài, dự án nghiên cứu hợp tác với các cơ quan trong nước và tổ chức quốc tế.
Công tác quản lý khoa học
Ngày 21-3-1992 Ủy ban Khoa học Nhà nước đã ra quyết định số 209-KHCN công nhận Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một đầu mối kế hoạch trong hệ thống kế hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ của Nhà nước và Viện Nghiên cứu thanh niên là cơ quan giúp Trung ương Đoàn trong tổ chức và quản lý các hoạt động khoa học của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sau một thời gian chuyển đổi công tác quản lý hoạt động khoa học từ Viện Nghiên cứu thanh niên sang Trung tâm Phát triển khoa học và Tài năng trẻ, ngày 26/9/2008 Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ra quyết định số 312/TƯĐTN về việc chuyển nhiệm vụ Thường trực Hội đồng khoa học quan Trung ương Đoàn về Viện Nghiên cứu thanh niên. Theo quyết định trên Viện Nghiên cứu thanh niên có nhiệm vụ giúp Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác quản lý khoa học của cơ quan Trung ương Đoàn.
Với tư cách là cơ quan Thường trực Hội đồng khoa học của cơ quan, hàng năm Viện đã tham mưu cho cơ quan có những định hướng hoạt động nghiên cứu; thông báo các ban, đơn vị đăng ký các đề tài nghiên cứu; tham mưu cho Hội đồng khoa học cơ quan để trình Thủ trưởng cơ quan quyết định các chủ nhiệm và cơ quan chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức Hội đồng chuyên ngành để thẩm định đề cương các đề tài nghiên cứu; lập các hồ sơ trình Thủ trưởng cơ quan ký hợp đồng nghiên cứu khoa học; tổ chức quản lý và nghiệm thu kết quả nghiên cứu các đề tài và làm các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho chủ nhiệm các đề tài.
Hơn 2 năm làm công tác Thường trực Hội đồng khoa học và quản lý khoa học của cơ quan Trung ương Đoàn, Viện Nghiên cứu thanh niên tiếp tục mở rộng mạng lưới cộng tác viên là các nhà khoa học trong và ngoài cơ quan trên các lĩnh vực giáo dục, pháp luật, kinh tế, lao động việc làm, tổ chức …nâng số cộng tác viên từ 17 người (năm 2008) lên 48 người (năm 2011).
Công tác quản lý khoa học ngày càng có nhiều kết quả cao như từ ngày Viện làm công tác quản lý khoa học đã gửi kịp thời các báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học năm và đề xuất đăng ký các hoạt động nghiên cứu khoa học cho năm sau, nhờ vậy kinh phí đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học của Trung ương Đoàn ngày càng tăng. Năm 2009- năm đầu Viện nhận nhiệm vụ quản lý khoa học, kinh phí dành cho công tác nghiên cứu khoa học là 900 triệu, năm 2010 tăng lên 1.650 triệu và năm 2011 là 2 tỉ đồng.
Hợp tác nghiên cứu
Viện Nghiên cứu thanh niên đã hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế trong hoạt động nghiên cứu như:
- Các cơ quan trong nước: Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Viện nghiên cứu, các tỉnh, thành Đoàn…
- Các tổ chức quốc tế: UNICEF, ESCAP, ILO, IOM, Save The Children, ChilfFund, Terre des hommes Foundation Laussane, Terre des hommes Swiss, Plan Internationnal, Care Internationnal, Đại học Chiangmai -Thái Lan…
Thành tích
Trong gần 25 năm qua, tập thể của Viện Nghiên cứu thanh niên liên tục đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc. Viện đã được khen thưởng:
- 01 Bằng khen của Thủ tường Chính phủ (2006)
- 03 Bức trướng của Trung ương Đoàn tặng nhân dịp 10, 15, 20 năm thành lập.
- 01 Huân chương Lao động Hạng II cho cá nhân.
- 25 Bằng khen của Trung ương Đoàn cho tập thể và cá nhân
- 05 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Trung ương Đoàn.
- 01 cá nhân được công nhận là “Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Trung ương Đoàn” giai đoạn 2005-2010.
- Chi bộ Viện Nghiên cứu thanh niên luôn được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh, là chi bộ xuất sắc qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhiều đảng viên được Đảng ủy khối Cơ quan Dân vận Trung ương và Đảng ủy Trung ương Đoàn khen thưởng.
Định hướng công tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011-2015
Căn cứ vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH” và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, trong những năm tiếp theo các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ quan Trung ương Đoàn tập trung theo một số hướng sau:
- Nghiên cứu tình hình tư tưởng, ý thức chính trị của thanh niên.
- Nghiên cứu các vấn đề văn hóa, chuẩn giá trị đạo đức của thanh thiếu niên hiện nay; sự biến đổi về cơ cấu ý thức, định hướng giá trị, đạo đức, lối sống của thanh niên và những vấn đề về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên và những vấn đề về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên.
- Nghiên cứu đề xuất các chính sách phát huy tiềm năng của thế hệ trẻ, trong sự phát triển nhân cách, năng lực sáng tạo của thế hệ trẻ; những vấn đề về chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội.
- Nghiên cứu khả năng thích ứng của giới trẻ trong những điều kiện chuyển đổi của xã hội, nghề nghiệp, cơ cấu lao động, ngành nghề…
- Nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình đào tạo tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; xây dựng giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng về phát triển kỹ năng xã hội cho thanh niên.
- Nghiên cứu những vấn đề về đổi mới nội dung, phương thức tập hợp thanh niên, những vấn đề về xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn trong giai đoạn hiện nay; tổng kết hiệu quả các mô hình hoạt động của phong trào thanh niên, các mô hình hoạt động của phong trào thanh niên.
- Nghiên cứu triển khai thử nghiệm các mô hình, dự án liên quan đến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào TTN, công tác giáo dục thanh thiếu nhi…
- Nghiên cứu Chính sách thế hệ trẻ trong giai đoạn mới.
Cán bộ của Viện
Hiện nay Viện có 21 cán bộ đếu có trình độ đại học trở lên, trong đó: 02 tiến sỹ, 02 đang chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sỹ; 07 thạc sỹ, 02 đang chuẩn bị bảo vệ thạc sỹ; 01 nghiên cứu viên cao cấp, trên 60% nghiên cứu viên chính và tương đương; trên 90% cán bộ của Viện có trình độ lý luận chính trị trung cấp và cao cấp; gần 80% cán bộ của Viện là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0340508
Trực tuyến
000064