NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
MÃ SỐ: 52310205
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân ngành Quản lý nhà nước được thực hiện trên cơ sở nắm chắc luật pháp và am hiểu sâu sắc các kiến thức liên quan tới quản lý nhà nước trong thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền nhằm vận hành nội bộ bộ máy nhà nước và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Về kiến thức
- Hiểu biết mục tiêu, đối tượng, nội dung, phương pháp và phạm vi ảnh hưởng của quản lý nhà nước;
- Được trang bị tổng thể kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, nhân sự hành chính nhà nước, quy trình thủ tục hành chính trong cơ quan, tổ chức nhà nước;
- Có kiến thức chuyên sâu về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, dân tộc và tôn giáo, tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên;
1.2.2. Về kỹ năng
- Rèn tập năng lực phân tích, phán đoán, đánh giá các vấn đề về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực;
- Rèn tập kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin phục vụ cho hoạt động lãnh đạo, tham mưu, tư vấn trong quản lý nhà nước;
- Rèn tập và phát triển các kỹ năng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan nhà nước như lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý sự thay đổi trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.
1.2.3. Về thái độ
- Hình thành ý thức, thái độ tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực;
- Hình thành ý thức và tư duy phản biện đối với sinh viên về các vấn đề thực tiễn trong quản lý nhà nước;
- Hình thành ý thức, thái độ trách nhiệm, cầu thị trong học tập, sống và làm việc tại các cơ quan, tổ chức;
- Tích cực tư duy, tham gia vào các hoạt động xã hội nói chung, của Đoàn thanh niên nói riêng nhằm góp phần cải cách tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
2. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
 - Nhân viên Phòng Hành chính, tổ chức cán bộ, văn phòng của tất cả các cơ quan/tổ chức trong hệ thống chính trị;
- Công chức các Vụ/phòng chuyên môn của các Bộ, Sở, Phòng trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước;
- Các chức danh công chức cấp xã theo qui định của Luật Cán bộ, công chức;
- Nghiên cứu viên, giảng viên giảng dạy các môn học thuộc ngành quản lý nhà nước, hành chính học, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước ở các viện nghiên cứu; các trường đại học, cao đẳng.
 


Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0368221
Trực tuyến
000036