Phòng Tổ chức Hành chínhI. CHỨC NĂNG

1. Tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện về công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, người lao động. Thực hiện quản lý đảm bảo các chế độ, chínhsách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

2. Giúp việc cho Ban Giám đốc về công tác hành chính, thông tin tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân; công tác đối nội, đối ngoại; điều phối các hoạt động của các đơn vị thuộc Học viện theo chương trình, kế hoạch làm việc.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác tổ chức, cán bộ

1.1. Tham mưu ban hành, bãi bỏ theo thẩm quyền các văn bản liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ của Học viện. Giúp Ban Giám đốc tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Trung ương Đoàn, của Học viện về công tác tổ chức, cán bộ.

1.2. Làm đầu mối xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức của Học viện, tổ chức triển khai các đề án đã được phê duyệt.

1.3. Tham mưu về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ cấu tổ chức bộ máy của Học viện.
1.4. Lập kế hoạch về lao động và biên chế trên cơ sở đề xuất của các đơn vị; lập kế hoạch và làm đầu mối trong tổ chức tuyển dụng lao động; đề xuất việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển chức vụ lãnh đạo các đơn vị trong phạm vi Học viện.

1.5. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức; chủ trì thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tuyển dụng, nâng ngạch, nâng bậc lương.

1.6. Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng; lương, nâng ngạch, bậc; thi đua, khen thưởng và kỷ luật công chức, viên chức; thi đua, khen thưởng của Học viện; Thư ký hội đồng chức danh cấp cơ sở tổ chức xét đề nghị phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư; Phối hợp với các đơn vị liên quan trong giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, giảng viên của Học viện.

1.7. Chủ trì đề xuất, tham mưu việc thành lập, kiện toàn các Hội đồng tư vấn, tham mưu, giúp việc, các ban giúp việc, tiểu ban giúp việc, tổ công tác của Học viện, ban quản lý dự án, đề án, chương trình có sử dụng nhân sự của Học viện.

1.8. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; làm thủ tục cho công chức, viên chức đi học, đi công tác và tiếp nhận các đồng chí đó sau khi đi công tác, đi học trở lại làm việc tại Học viện.

1.9. Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự; phối hợp nhận xét, đánh giá công chức, viên chức hàng năm. Cập nhật thông tin liên quan đến công tác cán bộ của Học viện.

1.10. Tham gia đề xuất, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ; tham gia đề xuất phương án quản lý, phân phối các nguồn thu đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng.

1.11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, theo dõi và tổng hợp việc chấp hành thời gian, nền nếp, kỷ luật lao động của cán bộ, viên chức; Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện kỷ cương, nền nếp theo quy định của Học viện.

2. Công tác hành chính

2.1. Giúp việc Ban Giám đốc lập chương trình, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Học viện.

2.2. Tổng hợp chương trình công tác; lập các biểu và báo cáo thống kê; xây dựng lich công tác tuần; ghi chép các cuộc họp giao ban của Ban Giám Đốc và ghi biên bản các cuộc họp cấp Học viện; thông tin, theo dõi tiến độ hoạt động của các đơn vị trong Học viện. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo Học viện đi công tác.
2.3. Giúp việc cho Ban Giám đốc trong điều hành mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trong toàn Học viện theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định. Chuẩn bị các báo cáo, bài phát biểu của Ban Giám đốc theo yêu cầu.

2.4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị công chức, viên chức hàng năm, hội nghị, sự kiện khác của Học viện theo phân công của Ban Giám đốc.

2.5. Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân. Tiếp nhận, phân loại văn bản đi và đến; Tham mưu cho Ban Giám đốc xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời; Quản lý con dấu, chữ ký theo quy định; Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho cán bộ công chức; sao lục các văn bản do Học viện ban hành và văn bản của cấp trên theo quy định; Đầu mối giao tiếp: sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của Học viện.

2.6. Giúp Ban Giám đốc thẩm định, duyệt các thông tin, tài liệu do Học viện phát hành, công bố, phổ biến: nội dung đăng trên website, sách, báo, biểu ngữ, khẩu hiệu, tờ rơi…

2.7. Quản lý và điều phối sử dụng ô tô của Ban Giám đốc.

2.8. Mua sắm, phục vụ văn phòng phẩm, nước uống, đảm bảo các điều kiện khác cho Ban Giám đốc làm việc; Thực hiện các nhiệm vụ mua sắm khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

2.9. Có trách nhiệm phối hợp với Công Đoàn Học viện thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Giám đốc.

2.10. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định hiện hành.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Th.S.Hoàng Văn Hòa
Phó Trưởng phòng
TS.Đặng Vũ Tùng
Trưởng phòng
CN. Lê Phương Lan
Phó Trưởng phòng
CN. Phạm Quỳnh Trang
Chuyên viên
CN. Phạm Hoàng Hiệp
Chuyên viên
CN. Võ Thị Huế
Chuyên viên
 
 


Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0331639
Trực tuyến
000020