Phòng Đào tạo và Công tác chính trị, Sinh viên

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên
 

 
I. CHỨC NĂNG
- Tham mưu giúp việc Ban Giám đốc Học viện về công tác quản lý, phát triển giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện về công tác chính trị, tư tưởng và văn hóa; Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh cho người học.
- Tổ chức và quản lý về giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.
II. NHIỆM VỤ
1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng
1.1. Tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chiến lược đào tạo, đề xuất và tổ chức mở các ngành, chuyên ngành, môn học, chương trình đào tạo và phương thức đào tạo các hệ chính quy, đào tạo liên thông, liên kết đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn của Học viện.
1.2. Tổ chức nghiên cứu, phối hợp với các khoa, bộ môn, đơn vị chức năng đổi mới, hoàn thiện mục tiêu, chương trình, giáo trình, cơ cấu kiến thức đào tạo phù hợp với chiến lược phát triển đào tạo của Học viện.
1.3. Tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy chế đào tạo, quy chế giảng viên của Học viện phù hợp với các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn và yêu cầu của từng giai đoạn phát triển.
1.4. Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án đào tạo; xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch giảng dạy hàng năm đối với các hệ đào tạo, bồi dưỡng. Phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu các văn bản quản lý, phát triển đào tạo.
1.5. Quản lý đào tạo chính quy, liên thông, liên kết đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn (tuyển sinh, kết quả học tập, cấp bằng tốt nghiệp, chứng nhận, chứng chỉ) theo quy định hiện hành.
1.6. Phối hợp với Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Thanh tra đào tạo, các đơn vị chức năng chủ trì tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng hoạt động đào tạo bồi dưỡng thông qua việc thực hiện các nội quy, quy chế, kế hoạch, chương trình, lịch trình giảng dạy, thời khóa biểu của các đơn vị và cá nhân theo nội dung chương trình đào tạo đã được duyệt.
1.7. Làm Thường trực Hội đồng tuyển sinh của Học viện. Đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh, lập kế hoạch và tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, xét tuyển các hệ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn của Học viện.
1.8. Chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận, bố trí, sắp xếp, bàn giao người học cho các đơn vị liên quan; tiếp nhận, kiểm tra, quản lý hồ sơ người học; quản lý chất lượng học tập và rèn luyện của người học trong quá trình học tập.
1.9. Là đơn vị thường trực xét khen thưởng, kỷ luật người học; đầu mối trình Ban Giám đốc Học viện xét các hình thức khen thưởng, kỷ luật; xét tiếp nhận, chuyển học, lên lớp, ngừng học, tiếp tục học, tôi học đối với người học.
1.10. Thường trực Hội đồng thi đua và xét công nhận tốt nghiệp các hệ đào tạo, bồi dưỡng. Lập kế hoạch, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thi hết học phần, thi tốt nghiệp; học lại, thi lại cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. Theo dõi, kiểm tra các đơn vị tổ chức chương trình thực tế, thực tập nghiệp vụ cho người học theo chương trình đào tạo đã được phê duyệt.
1.11. Thực hiện các thủ tục để cấp bằng, chứng chỉ, chứng nhận tốt nghiệp các hệ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. Quản lý và theo dõi việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm tốt nghiệp của các hệ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo quy định của pháp luật. Xác minh tính hợp pháp về văn bằng, chứng chỉ của người học.
1.12. Chủ trì tổ chức khai giảng, bế giảng, trao bằng tốt nghiệp, chứng chỉ các hệ đào tạo, bồi dưỡng.
1.13. Làm đầu mối xây dựng thời khóa biểu và bố trí lịch sử dụng giảng đường và thiết bị dạy học cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng; Thông báo nhiệm vụ giảng dạy cho các đơn vị thực hiện.
1.14. Phối hợp với phòng Quản trị sắp xếp, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, các hội trường, phòng học phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển sinh của Học viện.
1.15. Tổ chức nghiên cứu, đánh giá, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, sản phẩm đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng, đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Chủ trình tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, đề cương môn học, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của Học viện, tổ chức xây dựng hệ thống chuẩn kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng; quản lý hệ thống ngân hàng câu hỏi, đề thi, đáp án của các học phần.
1.16. Làm đầu mối tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học của người học hệ chính quy ở cấp Học viện.
1.17. Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài vụ lập kế hoạch sử dụng kinh phí thuộc ngân sách nhà nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề xuất một số phương án chi trong các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng được Giám đốc Học viện giao; Thẩm định và xác nhận số giờ giảng của giáo viên theo quy định.
2. Công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa
          2.1. Tham mưu và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong Học viện.
          2.2. Tham mưu Ban Giám đốc ban hành hướng dẫn, quy định cụ thể hóa quy chế, quy định về người học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để áp dụng trong Học viện.
          2.3. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của người học đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị, tư tưởng.
          2.4. Tổ chức học tập nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, sinh hoạt chính trị đầu khóa, cuối khóa và đầu năm cho người học.
          2.5. Phối hợp với các đoàn thể của Học viện phát động các phong trào thi đua liên quan đến công tác giảng dạy, học tập, tu dưỡng, rèn luyện của giảng viên, người học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.
          2.6. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên tuyên truyền để người học nắm tình hình và những chủ trương mới của Học viện, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, tình hình thời sự trong và ngoài quốc tế.
          2.7. Tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức phong phú, thiết thực có tác dụng giáo dục truyền thống, giáo dục tư tưởng cách mạng một cách sâu sắc.
          2.8. Tổ chức giáo dục ngoại khóa theo các chuyên đề: Đạo đức, pháp luật, mỹ học, văn hóa, nghệ thuật, môi trường, dân số, phòng chống các tệ nạn xã hội đối với người học, nhất là phòng chống ma túy.
          3. Công tác quản lý người học
          3.1. Quản lý, bảo quản toàn bộ hồ sơ của người học trong quá trình học tập và lưu hồ sơ của người học theo quy định của pháp luật; xác nhận các giấy tờ cho người học, cấp thẻ cho người học.
          3.2. Phối hợp với các khoa, đơn vị tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện tổ chức các lớp học, cử giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng, lớp phó, chọn cử những người học đủ tiêu chuẩn đi học ở nước ngoài.
          3.3. Tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện giải quyết và quản lý việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người học như: miễn, giảm học phí, cấp học bổng theo chế độ, học bổng khuyến khích theo quy định của Nhà nước và của Học viện.
          3.4. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, sao lục bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ, chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm và giải quyết các thủ tục cho người học thôi học, nghỉ học, xin bảo lưu theo quy định của pháp luật và Học viện.
          3.5. Phối hợp với phòng Quản trị và chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến người học của Học viện về an ninh, trật tự.
          3.6. Tư vấn cho người học trong việc học tập, sinh hoạt.
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC
TS Trần Thị Tuyết Nhung
Trưởng phòng
 
 

Th.S Đặng đức Minh
Phó Trưởng phòng
 
Th.S Phạm Thanh Hằng
Phó Trưởng phòng
 

Nguyễn Thị Dinh
Đặng Anh Thao
 
Trần Quang Thái
 
Trưởng phòng: TS Trần Thị Tuyết Nhung
Điện thoại: 024. 37752230 Phụ trách chung
Trực tiếp phụ trách:
  • Công tác đào tạo các hệ chính quy tại Học viện
·     Công tác bồi dưỡng, tập huấn
  
Phó Trưởng phòng: Th.S Phạm Thanh Hằng
Điện thoại: 024. 38343837
Email: phamthanhhangt@yahoo.com.vn
Công việc phụ trách: Công tác đào tạo hệ vừa làm vừa học, các lớp liên kết ngoài Học viện
 
Phó Trưởng phòng: ThS Đặng Đức Minh
Điện thoại: 024. 38343837
Email: dangducminh79@gmail.com
Công việc phụ trách: Công tác chính trị học sinh, sinh viên.
  
   

 


Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0331659
Trực tuyến
000018