Phòng Kế hoạch Tài vụ


 
I. CHỨC NĂNG
Tham mưu cho Giám đốc thực hiện quản lý về công tác kế hoạch - tài chính, hạch toán, kế toán, quản lý và sử dụng vốn, quỹ, nguồn kinh phí của Học viện theo các chế độ, quy định hiện hành.
II. NHIỆM VỤ
1. Lập và trình Ban Giám đốc phê duyệt các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Học viện; thẩm định trước khi trình Ban Giám đốc phê duyệt kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị trực thuộc Học viện.
2. Trình Ban Giám đốc phê duyệt dự toán, tổng hợp quyết toán, báo cáo quyết toán ngân sách, các nguồn kinh phí của Học viện đúng hạn; phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất, các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định về công tác tài chính của Học viện.
3. Chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính và các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy chế Chi tiêu nội bộ của Học viện đúng với các quy định của Nhà nước, phù hợp với từng giai đoạn, thời kỳ phát triển.
4. Tổ chức quản lý các nguồn vốn, quỹ, kinh phí khác theo các quy định hiện hành.
5. Chủ trì thẩm định, kiểm tra, giám sát về chi phí trong xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị của Học viện, của các đơn vị có thu trong Học viện.
6. Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu Ban Giám đốc phân phối các nguồn thu đảm bảo đúng quy định, dân chủ, công khai, công bằng; thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động. Thực hiện trả tiền lương, các khoản phụ cấp, các chế độ cho cán bộ, viên chức, người lao động; chi trả học bổng và các khoản phụ cấp cho học sinh theo quy định.
7. Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản đối với các đơn vị có hoạt động thu, chi tài chính và sử dụng ngân sách.
8. Quản lý, kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán công nợ của Học viện và các đơn vị thuộc Học viện. Chủ trì quản lý và kiểm soát các nguồn thu, chi của các đơn vị có thu của Học viện.
9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, giáo viên chủ nhiệm lớp quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thu nộp học phí, các khoản thu khác đối với người học.
10. Phối hợp với các đơn vị có liên quan:
- Tổ chức kiểm tra, thẩm định tài chính, kế toán đối với các đơn vị có thu tài chính và sử dụng ngân sách của Học viện.
- Tổ chức khai thác, quản lý có hiệu quả, tiết kiệm mọi nguồn lực tài chính, tài sản của Học viện.
- Soạn thảo, thẩm định, giám sát các hợp đồng có liên quan đến kinh tế, tài chính của Học viện; quản lý thu, chi và thực hiện công tác hạch toán đúng quy định.
11. Ghi chép, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ tài chính phát sinh, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn. Tham gia kiểm kê tài sản và kiến nghị đề xuất biện pháp giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh.
12. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước.
13. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định hiện hành.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Học viện giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC 
 
 
Trưởng phòng: Lại Thế Lục
ĐT: 04.38343147
Email: luclt@vya.edu.vn
  
 
Phó Trưởng phòng: Phan Thị San
ĐT: 04.38343147
Email: phansan1110@gmail.com
 


Video giới thiệu

Tin tức mới

Liên kết nhanh

Lượt truy cập

Tổng
0331605
Trực tuyến
000036