7/2/2019 11:22:25 AM (6435)

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ NĂM HỌC 2018 - 2019

 

 

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM


 

 Số:  35   /TB-HVTTNVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày   28   tháng 06  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ hè đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2018 – 2019

 

         

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2018 - 2019, Giám đốc Học viện thông báo lịch nghỉ hè năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Đối tượng nghỉ hè: Tất cả sinh viên đang theo học hệ chính quy tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

2. Thời gian nghỉ hè : Từ ngày 01/07/2019 đến hết ngày 31/07/2019.

3. Lịch sinh viên tập trung:

- Từ ngày 01/08/2019  đến 04/08/2019 sinh viên tập trung học tuần sinh hoạt công dân theo kế hoạch của Học viện.

- Từ ngày 05/08/2019 sinh viên các khóa học theo thời khóa biểu của Học viện (xem trên trang vya.edu.vn).

4. Tổ chức thực hiện:

Các Khoa, Phòng,  lớp có trách nhiệm chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho sinh viên nghỉ hè và kiểm tra sinh viên trở lại học tập theo đúng lịch.

 

 

Nơi nhận:

- Khoa, bộ môn;

- GVCN;

- Các lớp đại học chính quy;

- Lưu TC – HC.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

Đã ký

 

 

 

Trần Thị Tuyết Nhung

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video