1/3/2018 5:25:15 PM (2650)

Điểm học lại Khóa 3 - Học kỳ 5, Học kỳ phụ

 Điểm học lại Khóa 3 

 

Học kỳ 5

Cơ sở Văn hóa VN

Công tác dân vận của Đảng

Công tác xã hội nhóm 

Dân số và phát triển 

Kỹ năng Công tác Thanh niên 

Lịch sử xây dựng các Đảng chính trị 

Nghiệp vụ công tác Thiếu nhi

Nghiệp vụ công tác Thanh niên

Ngoại ngữ chuyên ngành (CTXH)

Ngoại ngữ chuyên ngành (CTTN)

Quản lý Hành chính NN

Quản lý NN về CTTN

Tiếng Anh chuyên ngành (XDĐ) 

Tự chọn 4 (CTXH với người khuyết tật)

Xây dựng Đảng về chính trị 

Xây dựng Đảng về tư tưởng

 

Cơ sở Văn hóa VN

 

Công tác dân vận của Đảng

 

Công tác văn phòng cấp ủy 

 

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị 

 

Giáo dục học đại cương 

 

Giáo dục học Thanh niên

 

Giới và phát triển

 

Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng HCM về XDĐ

 

Kinh tế chính trị 

 

Kinh tế vi mô

 Học kỳ phụ

Kinh tế vĩ mô

 

Kỹ năng truyền thông

 

Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

Lịch sử Đảng CSVN 

 

Lý luận chung về CTNN 

 

Ngoại ngữ chuyên ngành 2

 

Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin

 

Pháp luật về các vấn đề XH

 

Pháp luật đại cương

 

Phương pháp NCKH

 

Quản lý NN về KT 

 

Tâm lý học đại cương 

 

Tâm lý học phát triển

 

Tham vấn trẻ em

 

Tiếng Anh 2

 

Toán thống kê cho khoa học xã hội

 

Triết học Mác-Lênin 

 

Tự chọn (Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em)

 

Tự chọn 1 (Quản lý NN về CTTN)

 

Xã hội học đại cương

 

Văn học Việt Nam

 

 

 

 

 

tuyển sinh

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video