Điểm Khóa 3 - Học kỳ 6 (Lần 2)

9/25/2017 1516

   ĐIỂM KHÓA 3 - Học kỳ 6 (Lần 2)

  

LỚP

HỌC KỲ 6

D1

Công tác dân vận của Đảng

Công tác văn phòng cấp ủy

Đảng lãnh đạo các lĩnh vực đời sống XH

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

Kinh tế vi mô

Quản lý HCNN

Tổ chức và điều hành công sở

Xây dựng đảng về tổ chức

D2

Công tác dân vận của Đảng

Công tác văn phòng cấp ủy

Đảng lãnh đạo các lĩnh vực đời sống XH

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

Kinh tế vi mô

Quản lý HCNN

Tổ chức và điều hành công sở

Xây dựng đảng về tổ chức

D3

Công tác dân vận của Đảng

Công tác văn phòng cấp ủy

Đảng lãnh đạo các lĩnh vực đời sống XH

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

Kinh tế vi mô

Tổ chức và điều hành công sở

Xây dựng đảng về tổ chức

D4

Công tác dân vận của Đảng

Công tác văn phòng cấp ủy

Đảng lãnh đạo các lĩnh vực đời sống XH

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

Kinh tế vi mô

Tổ chức và điều hành công sở

Xây dựng đảng về tổ chức

TN1

Quản lý nhà nước về kinh tế

Tiếng Anh chuyên ngành

Tổ chức và điều hành công sở

Toán thống kê cho khoa học xã hội

Tự chọn 1

Xây dựng các tổ chức Thanh niên

TN2

Quản lý HCNN

Quản lý nhà nước về kinh tế

Tiếng Anh chuyên ngành

Tổ chức và điều hành công sở

Toán thống kê cho khoa học xã hội

Tự chọn 1

TN3

Quản lý HCNN

Quản lý nhà nước về kinh tế

Tiếng Anh chuyên ngành

Tổ chức và điều hành công sở

Toán thống kê cho khoa học xã hội

Tự chọn 1

Xây dựng các tổ chức Thanh niên

Xây dựng đội ngũ quản lý NN về CTTN

TN4

Quản lý HCNN

Quản lý nhà nước về kinh tế

Tiếng Anh chuyên ngành

Tổ chức và điều hành công sở

Toán thống kê cho khoa học xã hội

Tự chọn 1

Xây dựng các tổ chức Thanh niên

XH1

 

Chính sách xã hội

Lý thuyết  CTXH

Quản trị CTXH

Văn hóa quần chúng

XH2

Chính sách xã hội

Lý thuyết  CTXH

Quản trị CTXH

Phát triển cộng đồng

Sức khỏe cộng đồng

Văn hóa quần chúng

   

Phương pháp NCKH (HL1) Xem tại đây

Phương pháp NCKH (HL2) 

Xem tại đây