2/15/2023 2:00:02 PM (4954)

KẾT QUẢ THI LẦN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 KHÓA 11 (NGÀNH CÔNG TÁC THANH THIẾU NIÊN; XÂY DỰNG ĐẢNG; LUẬT)

 ĐIỂM THI LẦN 1 (KHÓA 11)

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 -2023

Lớp

Môn

Xem tại đây

TN 1

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ năng truyền thông

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

TN 2

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Kinh tế chính trị

Tải xuống

Kỹ năng truyền thông

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

D

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tải xuống

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tải xuống

Kỹ năng truyền thông

Tải xuống

Tâm lý học đại cương

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

Luat 1

Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

Luat 2

Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

Luat 3

Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

Luat 4

Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

Luat 5

Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

Luat 6

Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

Luat 7

Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Tải xuống

Những vấn đề chung về Đoàn, Hội, Đội

Tải xuống

Xã hội học đại cương

Tải xuống

Trung bình học kỳ 1

Tải xuống

Học lại

Tâm lý học đại cương 

 Tải xuống

Vũ quốc tế 

 Tải xuống

Chủ nghĩa xã hội khoa học 

 Tải xuống

 

 

 

 

tuyển sinh 2020

post

lịch công tác

post

văn bản mới

post

video